ipm

گیاه پزشکی (حشره شناسی)

ipm

محسن دان اصفهانی
ipm گیاه پزشکی (حشره شناسی)

پروانه زیبا...تقدیم به استاد عزیز دکتر اربابتاريخ : شنبه سی ام خرداد ۱۳۹۴ | 18:25 | نویسنده : محسن دان اصفهانی |

آفات پنبه

آفات مهم پنبه

 

 

 

کرم غوزه پنبه Heliothis armigera

آفتی است خطرناک که خسارت شدید آن از پنبه کا ریهای استان های شمال و مرکز ایران گزارش شده است .این حشره میزبانهای متعدد از جمله پنبه ، کنجد ، توتون ، کنف ، نخود ، گوجه فرنگی ، ذرت و گل آفتاب گردان و لوبیا دارد. خسارت این آفت در مزارع پنبه گرگان و گنبد و مازندران به طور متوسط 25 % کلیه محصول و در مزارع نخود ممکن است بیشتر از نصف محصول باشد . در سالهای اخیر این آفت به میوه های گوجه فرنگی خسارت قابل توجه وارد می سازد .

 

مشخصات ظاهری :

 

عرض بدن حشره با بالهای باز 25 – 30 میلی متر است. بالهای جلوئی قهوه ای متمایل به خاکستری روشن با نوار های نا منظم تیره می باشد. بعلاوه لکه های تیره رنگ در انتهای بال دیده می شود . بالهای عقبی سفید ، با نوارها و لکه های تیره دیده می شود. لاروها در حداکثر رشد 30 – 32 میلی متر طول دارند . رنگ آنها متغیر ، عموما سبز با خطوط تیره و روشن در طول بدن می باشد . تخم ها نیم کروی، غالبا مجتمع و به رنگ زرد روشن است.

 

مبارزه:

 

شخم زمستانه در ازبین بردن شفیره های این آفت بسیار مفید است و مناسب ترین زمان سم پاشی هنگام ظهور لاروهای سن یک با سمومی نظیر اندرین، سوین و یا سوپر اسید می باشد.

 

اخیرا استفاده از زنبور تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک با این آفت نتایج امید بخشی داده است.

 

کرم خاردار پنبه Spiny cotton bollworm

Earias insulana

(Lep: Noctuidae)

معرفی آفت

 

این آفت نه تنها به گیاهان زراعی پنبه، کنف و بامیه حمله می کند بلکه به گیاهان قوزک یا شغال کنف، یا بنگ کنف یا کنف وحشی Hibiscus trionum، گاو پنبه یا شال پنبه سا شال کنف یا دیو کنف Abutilon aviennae، انواع ختمی (Althaea)، پنیرک یا توله Malva sp. از خانوادة Malvaceae یا پنیر کیان و همچنین به گیاه خرقوزک Carchorus olitorius از خانوادة Tiliaceae حمله کرده و خسارت می زند. کرم خاردار پنبه در ابتدای فصل که هنوز گل و قوزه های پنبه ظاهر نشده اند از جوانه انتهائی تغذیه و وارد ساقه می شود و تا چند سانتی متری انتهای ساقه که نرم و ترد است پیشروی می نماید و سبب خشکیدگی سر شاخه می شود. در بوته هائی که به این ترتیب مورد حمله قرار می گیرند، جوانه های جانبی از زیر قسمت جوانه انتهائی ظاهر شده و شاخه های جانبی را بوجود می آورند و بوته حالت پهن تری به خود می گیرد. اما پس از ظهور گل و غنچه ها و قوزه ها کرم خاردار به این اعضاء حمله کرده و آسیب وارد می کند. خسارت کرم خاردار پنبه از چند جنبه دارای اهمیت است. این آفت چون از بذر دانه تغذیه می کند سبب ضایعاتی قابل توجه به مزارع پنبه بذر می گردد. ثانیاً کرم خاردار به دنبال دستیابی به بذر دانه پنبه از الیاف حجره های درون قوزه عبور کرده و باعث قطع الیاف می گردد. همچنین فضولات لارو در روی الیاف محیط مساعدی برای رشد قارچهای دوده ای بوجود آورده و الیاف را کثیف و نامرغوب می نماید.

 

اگر چنانچه گل و قوزه های جوان مورد حمله قرار گیرند ریزش کرده و چنانچه قوزه های رسیده مورد حمله قرار گیرند یا اینکه اصلاً باز نمی شوند و اگر باز شوند قسمتی از قوزه باز شده و قسمت خسارت دیده باز نشده و معمولاً قابل برداشت نمی باشد.

 

زیست شناسی:

 

زمستان را به صورت شفیره در داخل پیله می گذراند. در مناطق گرمسیری جنوب کشور در زمستان به تمام حالات تخم، لارو و شفیره مشاهده می شود. فعالیت نسل اول بیشتر روی میزبانهای وحشی و در نسلهای بعدی روی پنبه انجام می شود. بروز آفت در مزارع پنبه قبل از ظهور غنچه و گل مشاهده می شود و در این موقع پرواز آفت در جوانه انتهائی بوتة جوان پنبه تخم ریزی می کند. تخمها به صورت تک تک قرار داده می شود و تعداد تخم از 500-400 عدد برای هر حشره متغیر می باشد. لارو آفت پس از خروج از تخم داخل ساقه انتهائی شده و دالان کم عمقی به طول 3-2 سانتی متر می سازد. صدمات لارو آفت اغلب با صدمات لارو کرم قوزه اشتباه می گردد. گاهی لارو ساقه پنبه را سوراخ کرده و قست بالای شاخه را می خشکاند. در بوته های آفت زده فواصل بین شاخه های میوه دهنده در محل آفت زدگی کوتاه می گردند. پس از خاتمة نشو و نمای لاروی کرم خاردار از دالان خارج شده و در انتهای شاخه لای جوانه ها و برگها تبدیل به شفیره می شود و پس از مدتی پروانه خارج می گردد. در صورتی که بوته پنبه دارای گل و غنچه باشد تخمریزی پروانه روی اعضاء میوه دهنده و جوانه های انتهائی به خصوص روی براکته گل و غنچه مشاهده می شود. لارو آفت پس از خروج از تخم در جستجوی غنچه و قوزه مدت کوتاهی به حالت سرگردان به اطراف می رود و در این نسل و نسلهای بعد اعضاء میوه دهنده را مورد حمله قرار می دهد. در اواخر تابستان و اوایل پائیز که بوته مجدداً شاخه های جوانتری می دهد لارو آفت گاهی از جوانه انتهائی تغذیه و رأس شاخه جوان را سوراخ کرده و به داخل ساقه می رود. کرم خاردار پنج سن لاروی داشته و چهار نوبت پوست عوض می کند. لاروهای سنین 3-1 معمولاً‌ با استفاده از ترشحات آب دهان که در مجاورت هوا تبدیل به تار می شود. در موقع ضرورت از محل استقرار آویزان شده و از شاخه ای به شاخه دیگر نقل مکان می نمایند. در شرایط مناسب یک عدد لارو ممکن است چند عدد غنچه و یا 4-2 قوزه جوان را مورد حمله قرار دهد. سوراخ دخولی لارو در جوانه ها اغلب یک عدد و در قوزه ممکن است 4-2 عدد باشد.

 

لارو کرم خاردار پس از خاتمه نشو و نما از محل تغذیه بیرون آمده و روی جوانه انتهائی اطراف کاسبرگ سطح قوزه، اطراف براکته متصل به دم قوزه روی شاخه، داخل قوزه های باز شده، لای برگهائی که روی زمین ریخته اند و گاهی در سطح خاک در داخل پیله ای تبدیل به شفیره می شوند. مدت نشو و نمای یک نسل آفت در تابستان حدود یک ماه، در بهار و پائیز به طور متوسط 60-50 روز و در زمستان 4 ماه به طول می انجامد. در خوزستان 8-7 نسل، در گرگان و مازندران 8-6 نسل و در خراسان 6 نسل در سال دارد.

 

کنترل:

 

1-تاریخ کاشت: کاشت زودتر پنبه و برداشت زودتر آن در پائیز اغلب سبب می شود که در موقع ظهور آفت گیاه بتواند خسارت را تحمل نماید.

 

2-زیر خاک نمودن بقایای پنبه با شخم عمیق پائیزه.

 

3-دفع علفهای هرز و میزبانان آفت در اطراف مزرعه.

 

کنترل شیمیایی:

 

1. کارباریل(سوین) WP85% و3 کیلوگرم در هکتار 2- 1 نوبت

 

2. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و5 لیتر در هکتار.

 

کرم قوزه پنبه(هلیوتیس) Cotton boll worm

 

Helicoverpa armigera (Heliothis armigera)

 

(Lep.: Noctuidae)

 

معرفی آفت

 

یکی از آفات مهم پنبه، توتون، گوجه فرنگی، یونجه، خشخاش، کنف، شبدر، ذرت، نخود، کنجد، بادمجان، سویا، لوبیا، ذرت خوشه ای، کدو و شاهدانه می باشد. بسیار پلی فاژ بوده و در دنیا بیش از 70 گونه میزبان برای آن گزارش شده است. لاروهای این آفت از برگهای جوان، قوزه (کرم قوزه پنبه-کرم قوزه گلرنگ)، بلال، میوه (کرم میوه گوجه فرنگی)، غلاف بذر (کرم پیله خوار نخود) گیاهان میزبان خود تغذیه می کند. در مزارع گیاهان میزبان گونه های دیگر نظیر H. Peltigera و H.viriplace نیز دیده می شوند.

 

زیست شناسی:

 

زمستان را به صورت شفیره در داخل خاک به عمق 8- 5 سانتی متری به سر می برد. خروج پروانه ها در بهار بسته به درجه حرارت از اواسط فروردین ماه شروع می شود و حشره ماده پس از جفت گیری تخمهای خود را به صورت انفرادی روی دو طرف برگها، ساقه ها، دمبرگ و برگچه های میزبان می گذارد. در شرایط مساعد 5-3 روز بعد تخمهای تفریخ شده و لاروها در همان محل شروع به تغذیه می کنند. نشو و نمای نسل اول آفت در نخود، گوجه فرنگی زودرس، یونجه و برخی علفهای هرز و به ندرت در پنبه های زود کاشت مشاهده می شود. زیان آفت در پنبه کاریها از نسل دوم به بعد مشهود و خسارت آن در نسل سوم شدید است. پروانه ها بوته های پنبه را که دارای گل هستند برای تخم گذاری ترجیح می دهند و لاروهای جوان پس از خروج از تخم ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه نموده و رگبرگ را باقی می گذارند. سپس به غنچه، گل و قوزه حمله کرده و با سوراخ کردن قوزه ها و ورود به داخل آنها از الیاف پنبه تغذیه می نمایند. دورة لاروی حدود 3 هفته به طول می انجامد و دارای 6 سن لاروی است. سپس در داخل خاک تبدیل به شفیره می شود. دورة شفیرگی حدود 12-8 روز به طول می انجامد. طول دورة یک نسل حدود 44-38 روز نوسان دارد. دارای 4-3 نسل در سال بوده و در مناطق گرمسیر تا 5 نسل در سال دارد.

 

مبارزه:

 

1-شخم عمیق بلافاصله پس از برداشت محصول.

 

2-یخ آب زمستانه.

 

3- زنبور پارازتیوئید تخم تریکو گراما

 

Trichogramma rhenana

 

Trichogramma pintoi

 

4- زنبور پارازتیوئید لارو Habrobracon hebetor از Braconidae.

 

کنترل شیمیایی:

 

1. تیودیکارپ(لاروین) DF80% و 1- 0.75 کیلوگرم در هکتار 1نوبت

 

2. کارباریل(سوین) WP85%و 3کیلوگرم در هکتار

 

3. اندوسولفان(تیودان) EC35% و 3لیتر در هکتار

 

4. ایندوکساکارب(آوانت) SC15% و250سی سی- 200 در هکتار

 

5. فن پروپاترین EC10% و1لیتر در هکتار.

 

کرم برگخوار پنبه یا پرودینا Spodoptera littoralis

 

(Lep: Noctuidae)

 

معرفی آفت

 

یکی از آفات پلی فاژ بوده که به گیاهان مختلفی نظیر پنبه،‌ چغندرقند، گوجه فرنگی، نخود، پیاز، بادمجان، هویج، برنج، ذرت، یونجه، شبدر، لوبیا، جعفری، اسفناج، تربچه و… خسارت می زند. لاروهای سنین اولیه آفت به طور دسته جمعی از پارانشیم برگها تغذیه کرده و برگها را مشبک می سازند و به تدریج که لاروها بزرگتر می شوند دامنه فعالیت آنها گسترش یافته تمام سطح برگها را به استثنای رگبرگ اصلی خورده و به سایر اندامهای گیاه میزبان نیز حمله ور می شوند.

 

زیست شناسی:

 

زمستان را به صورت شفیره در داخل خاک به سر می برد. با مساعد شدن شرایط آب و هوا در فروردین ماه پروانه ها ظاهر و پس از تغذیه از گرده و شیره گلها جفت گیری و تخمریزی می نمایند. محل تخمریزی پشت برگها بوده و حشره تخمهای خود را به صورت دسته ای در دستجات 250 تا 500 عددی در پشت برگها قرار داده و روی آنها را با ماده چسبناک و کرک های انتهای شکم خود می پوشاند. دورة جنینی 12-3 روز، سپس لاروها خارج و شروع به تغذیه می نمایند. دارای 6 سن لاروی بوده و طول دوران لاروی در فصول گرم 20-15 روز و در پائیز تا دو ماه به طول می انجامد. لاروهای کامل در داخل خاک پیله خاکی ساخته و در داخل آن تبدیل به شفیره می شوند. دوره شفیرگی حدود 18-8 روز به طول می انجامد. دورة یک نسل آن در فصول گرم 45-32 روز و در فصول معتدل 65-50 روز است. ممکن است تا 5 نسل در سال داشته باشد.

 

کنترل:

 

1. در صورت شدت آفت اتریمفوس (اکامت) به نسبت 2 لیتر در هکتار استفاده شود.

 

2. مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40%و 2لیتر

 

3. دلتامترین(دسیس) EC25% و 750 سی سی

 

کرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella

 

(Lep: Gelechiidae)

 

Pink cotton boll worm

 

معرفی آفت

 

این حشره اولین بار از هندوستان گزارش گردیده و در سایر کشورهای همجوار مانند پاکستان و افغانستان انتشار دارد. این آفت در نواحی جنوبی کشور (سیستان و بلوچستان) احتمالاً وجود دارد ولی گزارش دقیقی از آن در دسترس نیست.

زیست شناسی:

 

زمستان را به صورت لارو سن آخر در داخل بذر به صورت دیاپوز بسر می برد. برخی اوقات زمستان را در زیر خاک می گذراند. گاهی اوقات لارو تا 2.5 سال در داخل بذر به صورت وقفه بسر می برد. در شرایط مساعد به شفیره و حشره کامل تبدیل می شود. انتشار این آفت بیشتر از طریق حمل بذرهای پنبه از کشوری به کشور دیگر صورت می گیرد. حشره ماده پس از جفت گیری تخمهای خود را به صورت دسته ای یا منفرد روی گیاهان خانوادة پنیرکیان Malva Ceae و مخصوصاً‌ روی قوزه جوان قرار می دهد. 6-4 روز بعد لاروهای جوان بیرون آمده و از رگبرگها و قسمتهای داخلی قوزه و مغز پنبه دانه تغذیه می کنند. سه الی چهار هفته بعد رشد لارو کامل شده و مجدداً تبدیل به شفیره و پروانه می گردد. ممکن است تا چندین نسل در سال داشته باشد.

 

کنترل:

 

رعایت موارد قرنطینه ای و اقدامات جدی برای جلوگیری از ورود بذر پنبه از کشورهای آلوده.

 

مگس سفید یا عسلک پنبه White flies

 

Bemisia tabaci

 

(Hom: Aleyrodiadae)

معرفی آفت

 

Aleyrodiadae در لاتین به معنای آرد مانند می باشد. از نظر میزبان دامنه وسیعی از گیاهان زراعی، باغی، علفهای هرز و گیاهان زینتی را مورد حمله قرار می دهد. در دنیا اینحشره از روی 507 میزبان گیاهی که به 74 خانواده تعلق دارند گزارش گردیده است. بیشترین تعداد میزبانها به ترتیب در خانوادة Leguminoseae، Compositae، Malvaceae، Solanaceae، Euphorbiaceae قرار دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه فرنگی، کنجد، کنف، آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد.

 

زیست شناسی:

 

زمستان را به صورت مراحل مختلف رشدی از تخم،‌ پوره تا حشره کامل می گذراند. طول دوران رشد بستگی به درجه حرارت محیط دارد. طول یک نسل در حدود 15 روز طول می کشد و ممکن است تا 15 نسل در سال داشته باشد. پوره ها و حشرات کامل این آفت قطعات دهانی خود را در بافتهای زیر برگ فرو برده و از شیره گیاهی تغذیه می کنند و بطور مستقیم و غیر مستقیم موجب زیان اقتصادی می گردند. خسارت مستقیم آنها از طریق تغذیه از شیره گیاهی و ضعف شدید بوته ها و همچنین آلوده کردن برگها و سایر اندامهای گیاهی با عسلک و رشد قارچ دوده و جلوگیری از عمل فتوسنتز می باشد و خسارت غیر مستقیم آن انتقال بیش از 19 بیماری ویروسی بر روی 50 گونه میزبان است که توسط حشره کامل صورت می گیرد.

کنترل:

 

1-دشمنان طبیعی

 

الف-زنبور پارازتیوئید:

 

 

(Hym.: Aphelinidae)

Eretmocerus mundus

 

Encarsia formusa

 

Encarsia lutea

 

 

ب: شکارچی ها:

 

Chrysopa Carnea (Neu.: Chrysopidae)

 

Clitostethus arcuatus (col.: Coccinellidae) **اختصاصاً روی مگس سفید

 

Coccinella septempunctata

 

Exochomus nigripennis

 

Hippodamia Variegata

 

2-از بین بردن بقایای مزارع پنبه و سوزانیدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.

 

3-دور کاشتن زراعت پنبه از جالیز یا آفتابگردان و رعایت فاصله کافی.

 

4-تبدیل روشهای کرتی به خطی.

 

5-کاشت واریته های مقاوم.

 

6-از بین بردن علفهای هرز.

 

7-در صورت امکان در اواخر فصل کاشت کود اوره به زمین ندهیم.

 

ج- کنترل شیمیایی:

 

1. پیریمیفوس متیل(اکتلیک) EC50% و1.5لیتر

 

2. آمیتراز(مایتاوک)EC20% و 3لیتر

 

3. پیری پروکسی فن(آدمیرال) EC10% و0.75لیتر

 

4. بوپروفزین(آپلاود)و 1.25 SC40% لیتر

 

کنه دو نقطه ای کنه تار عنکبوتی پنبه Two spotted mite

 

Tetranychus urticae

 

(Acari: Tetranychidae)

معرفی آفت

 

این کنه بسیار پلی فاژ بوده و بیش از 150 گونه گیاه مانند لوبیا، باقیا، شبدر، یونجه، پنبه، گیاهان زینتی، گیاهان خانوادة Cucurbitaceae، Cruciferae، Solanaceae و یره را مورد حمله قرار می دهد. این کنه با تنیدن تار سطح برگهای میزبان را همراه با قشری مانند گرد و خاک می پوشاند. مخصوصاً در کشت های زیر پلاستیک و گلخانه ای گیاهان جالیزی این تارها روی گیاهان،‌ زیاد دیده می شود. علایم خسارت این کنه ممکن است به صورت لکه های خاکستری یا زرد، در متن سبز برگها مشاهده شود. گاهی برگها در اثر از دست دادن شیره گیاهی حول دمبرگ اصلی خمیده می شوند.

 

زیست شناسی:

 

این کنه زمستان را به صورت ماده بالغ بارور در زیر پوست درختان میوه، بوته ها و گاهی داخل خاک، زیر کاه و کلش و برگهای افتاده به حالت دیاپوز می گذارند. کنه های زمستانی قرمز آجری هستند. در اوایل بهار روی علفهای هرز تخمریزی می کنند. سپس گیاهان زراعی، زینتی و سبزی و جالیزی را مورد حمله قرار می دهند. هر کنه ماده 80-40 عدد تخم می گذارد. تخمها بسته به درجه حرارت پس از 15-12 روز تفریخ شده و پوره های کنه خارج می شوند و پس از سه نوبت پوست عوض کردن کامل می گردند. دورة زندگی یک نسل کامل کنه 22-15 روز طول می کشد و چندین نسل در سال دارد. سیکل زندگی آن مشابه سایر کنه های Tetranychidae می باشد.

کنترل:

 

1- رعایت اصول به زراعی و از بین بردن علفهای هرز.

 

2- پروپارژیت(اومایت) EC57% و1.5 لیتر درهکتار

 

3- تترادیفون(تدیون) EC 7.52% و4لیتر

 

4- آمیتراز(مایتاک) EC20% و3لیتر

 

5- فن پروپاترین EC10% و1لیتر

 

تریپس توتون Thrips tabaci

 

or: Thysanoptera

 

Sub or: Terebrantia

 

Family: Thripidae

معرفی آفت

 

گونه ای پلی فاژ بوده که به گیاهان مختلفی نظیر توتون، پنبه، لوبیا، چغندرقند، گوجه فرنگی، سیب زمینی،‌ نخود و انواع کدوئیان خسارت می زند. این حشره در گیاه پنبه به جوانه ها، برگها و قوزه های نورس بوته حمله نموده و در اطراف رگبرگهای زیر برگ لکه های فرو رفته براقی ایجاد می کند که به تدریج به رنگ نقره ای در می آیند. در اثر حمله آفت رشد بوته کم شده و علاوه بر به تعویق افتادن برداشت مقدار محصول پنبه نیز تقلیل می یابد. راستة Thysanoptera به دو زیر راسته تقسیم می شود که خصوصیات هر دو زیر راسته و تفاوتهای مرفولوژیکی و بیولوژیکی آنها در بخش اول در تریپس گندم مفصلاً‌ شرح داده شده است.

 

زیست شناسی:

 

زمستان را به صورت حشره کامل و پوره روی گیاهان و علفهای هرز و زیر کلوخه ها و شکافهای زمین بسر می برد. حشرات کامل ماده پس از خروج از اماکن زمستانه ابتدا 3-2 روز تغذیه و سپس تخمگذاری می کنند. حشرات ماده به صورت بکرزائی تولید مثل می کنند و تخمها را به صورت انفرادی در زیر اپیدرم برگ قرار می دهد. طول دوران یک نسل بین 26-16 روز متغیر است و تا 10 نسل ممکن است ایجاد کند.

 

کنترل:

 

1- از بین بردن علفهای هرز مزارع وضد عفونی بذور با سم گاچو.

 

2- سم متاسیستوکس در هنگام بروز مشکل می توان استفاده کرد.

 

سن سبز پنبه Nezara viridula

 

معرفی آفت

 

این سن به گل، جوانه ها، قوزه های پنبه و شاخه های جوان حمله می نماید و از شیره گیاهی می مکند. تخمهای پنبه نارس مانده و ممکن است وزن آنها تا 45 درصد کاهش یابد. الیاف پنبه نیز نارس مانده و دوام خود را از دست می دهد و نازک می ماند. الیاف پنبه در نقاطی که حشره نیش می زند تغییر رنگ می دهد و زرد قهوه ای می شود. زمستان را به صورت حشره کامل زیر بوته ها و کلوخه های خاک بسر می برد. دورة تکاملی آن حدود 56 روز است و ممکن است تا 4 نسل در سال داشته باشد.

 

سنک تخم پنبه Oxycarenus hyalipennis

 

(Hem: lygaeidae)

معرفی آفت

 

حشره کامل و لارو آفت از بذور رسیدة پنبه و سایر گیاهاان Malvaceae تغذیه نموده و به هیچ وجه صدمه ای به الیاف پنبه وارد نمی سازند. سنگ شیرة‌کوتیلدون بذر را مکیده و بذور صدمه دیده. قوة نامیة‌ خود را از دست می دهند.

 

زیست شناسی:

 

زمستان را به صورت حشره کامل روی علفهای هرز خانوادة Malvaceae مانند ختمی می گذراند. در بهار شروع به فعالیت نموده و پس از اینکه بوته های پنبه رشد کردند به مزارع پنبه مهاجرت می نمایند. حشرات ماده پس از جفت گیری با نر، تخمهای خود را روی قوزه های باز شده روی الیاف پنبه قرار می دهند. تخمها در حرارت 35-30 درجه ظرف مدت 4 روز و حرارت 6/14 درجه سانتی گراد 43 روز بعد تفریخ می شند. دارای 5 سن پورگی، دورة‌پورگی در نسل تابستانه حدود سه هفته و در نسل پائیزة 6 هفته می باشد. این سنک 4-3 نسل در سال دارد.

 

کنترل:

 

1-قوزه ها و محصول پنبه هر چه زودتر برداشت و جمع آوری شود که حشره موفق به تخمریزی روی آنها نشود. مبارزه شیمیایی علیه سایر آفات در کنترل سنکها موثر است.

 

شته پنبه Aphis gossypi

 

(Hom: Aphididae)

 

معرفی آفت

 

شته پنبه پلی فاژ بوده و مانند دیگر شته ها با مکیدن شیره گیاهی باعث پیچیدن برگها و عدم رشد سر شاخه ها می گردند. به علاوه عسلک فراوان حاصله از آن روی گیاهان را پوشانده که قارچهای ساپروفیت روی آن رشد کرده و باعث فوماژین می شوند. ناقل حدود 70 نوع بیماریهای ویروسی در گیاهان می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

 

Bean Common mosaic-Bean yellow mosaic-Beet mosaic-Cucumber mosaic

 

برای این شته 70 گونه میزبان گزارش شده است. در ایران مرحوم افشار آن را جزء آفات پنبه،‌ جالیز، ‌سبزی ها و گیاهان صنعتی و علوفهی ای گزارش کرده و دواچی و تقی زاده آن را به عنوان آفات مرکبات و فرح بخش این آفت را روی گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، خیار و… گزارش کرده است.

 

زیست شناسی:

 

در مناطق گرمسیر سیکل زندگی آن Anholocyclic بوده و در مناطق سردسیر به صورت Holocyclic می باشد. در شرایط عادی طول عمر یک شته از بدو تولد تا مرگ، یک ماه طول می کشد. در مناطق گرمسیر تا 59 نسل آن شمارش شده است.

 

کنترل شیمیایی انواع شته های پنبه:

 

1- مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40% یک لیتر 2-1 نوبت

 

2- ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC 35% و 250سی سی درهکتار

 

3- متاسیستوکس EC25% و 1لیتر

 

4- پی متروزین(چس) WP 25% و 1کیلوگرم در هکتارتاريخ : چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ | 18:15 | نویسنده : محسن دان اصفهانی |

آفات توت فرنگي : strawberry

توت فرنگي : strawberry

 

 

 

نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry

 

توت فرنگی                       

توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله كه بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم نوع وحشي آن بواسطه خواص دارويي آن معرفي شده است. در قرن 18 بين دو واريته اروپايي و آمريكايي دو رگ گيري انجام شد و اجداد توت فرنگي هاي درشت ميوه امروزي بوجود آمدند و در زمان صدارت اتابك اعظم توت فرنگي اصلاح شده به ايران وارد شد و در نقاط مختلف كشور كشت شده است. (رقم اتابكي). اخيراً هم ارقام مختلف و متنوعي از آن وجود دارد كه برخي ارقام بهاره و برخي ارقام چهار فصله هستند. ارقام بهاره عبارتند از : اتابكي، آرمو، توري و تيوگا و ... كه مناسب كشت در مزرعه مي باشند. ارقام چهار فصله مناسب كشت هاي گلخانه اي عبارتند از :  كاماروسو، گاويوتا،  سيلوا و ...

                                         گل توت فرنگی

 

سطح زير كشت آن در ايران حدود 2300 هكتار بوده كه عمده آن در استان كردستان مي باشد. در شهرستان خوانسار كشت مزرعه اي بسيار ناچيز و پراكنده است و كشت گلخانه اي آن حدود 1 هكتار است.

موارد مصرف و خواص دارويي توت فرنگي :

1- مصرف ميوه بصورت تازه خوري، پودر و يخ زده

2- مصارف دارويي از قبيل : رفع تنگي نفس و سرفه هاي خشك، درمان تصلب شرائين، درمان اختلالات كليوي، تقويت قلب، درمان درد مفاصل و روماتيسم، درمان اسهال، كاهش دهنده فشار خون و ...

قسمت هاي مصرفي : ميوه ، برگ ، ريشه

شرايط آب و هوا :

اين گياه در برابر سرما نيمه مقاوم است و نياز سرمايي آن حدود 200 تا 400 ساعت دماي كمتر از 7 درجه سانتيگراد مي باشد و در زمستان اگر روي آن پوشيده شود تا دماي 18- درجه سانتيگراد را تحمل خواهد كرد.

وضعيت آب و خاك :

Ec مناسب آن حدود 1 دسي زيمنز بر سانتيمتر است. از نظر ميزان آب مورد نياز جزء گياهان پر آب است. خاكهاي سبك شني با مواد غذايي فراوان و زهكشي خوب مناسب كاشت توت فرنگي مي باشد. PH مناسب خاك حدود 6 تا 7 را مي پسندد.

روش تكثير :

ازدياد توت فرنگي توسط استولون (رانر) مي باشد بــدين ترتيب كه در بهار يا پاييز بوته هاي جــديد را كه ريشه دار باشند به زمين اصلي انتقال ميدهند. فاصله كاشت بوته ها حدود 40 سانتيمتر مي باشد كه بصورت جوي و پشته اي انجام ميگيرد. تراكم كاشت آن حدود 31250 بوته در هكتار است. در كشت هاي گلخانه اي در مترمربع حدود 6 بوته كشت میشود.        

برداشت :

برداشت توت فرنگي در مزرعه بايستي صبح يا عصر انجام شود و ميوه كاملاً قرمز شده باشد و بايستي بلافاصله پس از برداشت محصول را خنك بسته بندي نموده و به بازار مصرف ارسال كرد.

                             بوته توت فرنگی

 

در ارقام گلخانه اي هم در طول سال بطور مرتب برداشت انجام مي شود.

عملكرد : ميزان توليد توت فرنگي در شرايط مزرعه اي در ايران حدود 5 تا 7 تن در هكتار است در حاليكه در كشت هاي گلخانه اي (ارقام هميشه بارور) حدود 80 تا 100 تن در هكتار مي باشد.

آفات مهم توت فرنگي :

شته، كنه، سرخرطومي جوانه، زنجره، سن، تريپس، طوقه بر و ...

بيماريهاي مهم توت فرنگي :

لكه برگي، بلايت برگ، سفيدك پودري، پوسيدگي سياه ريشه، پوسيدگي ناشي از بوتريستي، نماتود و ..

كاشت و پرورش نشاء توت فرنگي واريته كاماروسو (يكي از ارقام چهار فصله مناسب كشتهاي گلخانه اي)

كاماروسو يكي از ارقام چهار فصل و بسيار مهم توت فرنگي در جهان است. زود رس و داراي ميوه هاي درشت و سفت ميباشد. وزن متوسط هر ميوه حدود 30 تا 40 گرم است. عملكرد هر بوته 700 گرم در سال است. داراي برگهاي بزرگ و پهن مي باشد. اين رقم مناسب كشت هاي گلخانه اي است .

 

 

شرايط عمومي مناسب جهت كشت و پرورش

 درجه حرارت مطلوب در شبانه روز 15 تا 25 درجه سانتيگراد

 رطوبت نسبي بالاي 40 درصد

 خاكهاي شني يا رسي شني با زهكشي مناسب

 كيفيت آب در حد 800 ميكرو موز (حداكثر 1100 ميكروموز)

 اسيديته يا PH  خاك در حد 5/6 تا 5/7

 فاصله بوته ها حدود 40 سانتيمتر بصورت جوي و پشته اي

 تراكم بوته حدود 6 بوته در متر مربع

 مقاوم به آفات و بيماريها مي باشد

 استفاده ازمالچ (خاكپوش) روي بستر كشت جهت جلوگيري از توسعه آفات و بيماريها و علفهاي هرز

 حذف دستكها (رانرها) جهت تقويت ميوه دهي بوته ها

 استفاده از كودهاي كامل (عناصر ميكرووماكرو) در تغذيه گياه

 انجام آبياري مناسب (آبياري قطره اي به منظور كاهش آلودگيها در گلخانه)

 دارا بودن نياز نوري بالاتر نسبت به ساير محصولات سبزي و صيفي گلخانه اي

 در روزهايي كه بيشتر از 13 ساعت نور به آن تابيده شود به جاي گلدهي، ساقه خزنده مي دهد و باردهي آن كاهش مي يابد.براي انجام عمل گرده افشاني و تلقيح بهتر گلهاي توت فرنگي در گلخانه مي توان براي هر 1000 متر مربع سطح زير کشت يک کندوي زنبور عسل در گلخانه قرار داد

نام آفات : شته ها ، حشرات تف انداز ، سن ها ، کنه های عنکبوتی ، لوله کننده های برگ ، سرخرطومی ها .

آفت کش مورد مصرف :

حشره کش ها :

متوکسی کلر + مالاتیون

 

زمان سم پاشی :

قبل از شکوفه دهی

درست در زمان شروع ظهور اولین غنچه ها در فصل بهار.

 

بطور كلي علائم كمبود عناصر غذايي در گياه توت فرنگي به شرح زير مي باشد :

 

ازت : برگهاي مسن به رنگ سبز روشن درآمده و در ادامه برگها ، دمبرگها و كلاهك ميوه ها به رنگ مايل به قرمز در آمده و برگهاي جوان برعكس با كمبود ازت سبزتر مي شوند . حد بحراني ازت در برگ توت فرنگي 2.5% و حد مطلوب آن 4%– 2.5% مي باشد .

 

گوگرد : علائم كمبود گوگرد تفاوت بسيار اندكي با علائم كمبود ازت دارد و تمام برگهاي گياهاني كه داراي كمبود گوگرد هستند ، هم برگهاي جوان و هم برگهاي مسن بطور غيريكنواخت زرد رنگ شده و در مراحل پيشرفته نواحي نكروزه به روي پهنك برگها توسعه مي يابد .

 

موليبدن : علائم اوليه كمبود بسيار مشابه با علائم كمبود ازت است . با اين حال برخلاف علائم كمبود ازت ، نواحي نكروزه در نهايت مانند كمبود گوگرد در پهنك برگها توسعه يافته و بدنبال آن به طرف كناره هاي بالاتر پهنك گسترش مي يابند .

 

فسفر : پهنك برگهاي پائين تر به رنگ قرمز مايل به ارغواني در مي آيد . حد بحراني فسفر در برگ توت فرنگي 0.25% و حد مطلوب آن 1% – 2.5% مي باشد .

 

پتاسيم : قهوه اي شدن و خشك شدن كناره هاي فوقاني پهنك برگها . حد بحراني 1.3% و حدمطلوب 3% - 1.3% پتاسيم در تغذيه توت فرنگي اهميت زيادي داشته و مصرف كافي آن موجب افزايش قند وبهبود مزه ميوه شده و ويتامين ث و قابليت نگهداري آن را افزايش مي دهد.

 

منيزيم : قهوه اي شدن كناره هاي بالايي پهنك برگ و سپس توسعه يافتن آن به نواحي بين رگبرگي كه اين لكه هاي كلروزه در نهايت به لكه هاي نكروزه تبديل مي گردند . حد بحراني 0.25% و حد مطلوب 1% - 0.25%

 

كلسيم : سوختگي انتهايي برگ ، پيچيده و چروكيده شدن برگها ، انتهاي شاخسارها قادر به رشد عادي نبوده و برنگ سياه در مي آيند . تشكيل پوشش متراكمي از فندقه ها در بخشي و يا در تمام ميوه كه داراي بافت سختي بوده و مزه اسيدي دارد . حد بحراني 1% و حد مطلوب 2.5% - 1%

 

 

بر : علائم كمبود بر و كلسيم در مراحل اوليه رشد مشابه است . هر دو برگهاي جوانتر را تحت تأثيرقرارداده ، چروكيدگي و سوختگي انتهايي را توليد كرده و موجب بدشكلي ميوه مي گردند . كمبود بر سبب كاهش توليد دانه گرده شده ، فضاي بين فندقه ها را كاهش داده و به ميزان زيادي سفتي ميوه را افزايش مي دهد . حد بحراني بر در برگهاي توت فرنگي ppm 25 درحد مطلوب آن 50 – 25 ppm مي باشد .

 

آهن : زرد شدن و كلروز پهنك برگهاي جوان در حاليه رگبرگها سبزرنگ باقي مي مانند . حدبحراني ppm 50 و حد مطلوب ppm 200-50

 

روي : كمبود روي را مي توان به سادگي از طريق هاله سبزرنگي كه در امتداد كناره هاي دندانه دار شده پهنك برگهاي نابالغ جوان ظاهر مي شود تشخيص داد . پهنك برگها باريك شده و در كمبود شديد كاملا" كشيده و طويل مي گردند . حد بحراني ppm 20

 

منگنز : رگبرگهاي اصلي به رنگ سبز تيره باقي مانده و نواحي بين رگبرگي به رنگ سبزروشن تا زرد درآمده و بدنبا‌‌ل آن كناره هاي پهنك برگ بطرف بالا بصورت سطحي مي سوزد . حد بحراني ppm 30

 

مس : رنگ سبز روشن در پهنك برگهاي نابالغ جوان مشابه با علائم اوليه كمبود گوگرد كه به تدريج نواحي بين رگبرگي و رگبرگها بجز يك پهنا از كناره هاي برگ كه سبز رنگ باقي مي ماند برنگ سفيد در مي آيند . حد بحراني  ppm 5

توت فرنگی: کاشت داشت برداشت:

موقعیت و آب و هوا :

 

به علت زود بار ور شدن گل های توت فرنگی در بهار باید بوته ها در جایی کاشته شوند که سر مایی دیر رس بهاره به آنها صدمه نزند.

 

زمین مورد استفاده برای کاشت باید رو به جنوب باشد چون زودتر گرم می شود .

 

این گیاه به آب فراوان احتیاج دارد مخصوصا در دوره  رسیدن میوه , در غیر این صورت میوه ها کوچک باقی میمانند .

 

زمان کاشت :

 

توت فرنگی را از اواخر پاییز که در حال نیمه  خواب است تا اوایل بهار قبل از بیدار شدن گیاه از خواب میتوان جابجا نمود و در محل دیگری کاشت . بنا براین کاشت پاییزه و بهاره آن امکان پذیر است .

 

در صورتی که کاشت پاییزه باشدمحصول  ,  تابستان سال آینده به دست می آید و اگر گیاه در بهارو قبل از بیدار شدن از خواب زمستانه کاشته شود گل هایی که چند هفته بعد از کاشت روی بوته ظا هر میشود , بهتر است چیده شوند تا گیاه قویی شود .

 

این بوته ها در بهار سال بعد داده و در تابستان میتوان از آنها محصول برداشت نمود. جوانه های گل در فصل پاییز به کوتاه شدن طول روز به وجود می آیند ولی به علت سرمای زمستانه , گل ها تا فصل بهار ظاهر نمی شود .

 

مشخصات بوته : 

 

گیاهی که برای کاشت انتخاب می شود باید عاری از هر نوع مرض ودارایی ریشه های قویی و سالم باشد و ( رنگ ریسشه ها روشن باش . )

 

ریشه توت فرنگی افشان , ظریف و سطحی است و بیشتر در عمق 20 تا 30 سانتی متر خاک فعالیت می کند .

 

نوع خاک :

 

خاک های سبک شنی با مواد غذایی فراوان و زهکشی خوب مناسب کاشت توت فرنگی است .

 

عملیات تهیه زمین :

 

اوایل پاییز یا بهار,  زمین را شخم و دیسک زده و سپس ازکود های حیوانی و شیمیایی و مقدار 10 تن درهکتار کود حیوانی پوسیده با خاک مخلوط کرده و تاکید بر آزمایش خاک به مقدار  100 -80 کیلو ازت خالص در سه مرحله , 150-100 کیلو پتاس خالص و 80-60 کیلو فسفر در هکتار استفاده می شود سپس با نحر کن جوی های به عرض 40 سانتی متر و پشته های به عرض 80 سانتی متر ایجاد می کنند .

 

در سال اول قبل از کاشت , کود فسفر و پتاسه و نصف مقدار کود اوره قبل از دیسک زنی به خاک داده می شود و بقیه کود اوره قبل از گلدهی و بعد از برداشت محصول در دو نوبت به خاک افزوده شده و سپس آبیاری میشود .

 

طریقه کاشت :

 

در موقع کاشت خاک باید مرطوب باشد و بلافاصله بعد از کاشت , مزرغه را آبیاری کردو کاشت بوت ها در خاک خشک سبب از بین رفتن تعدادی از آنها می شود . هنگام کاشت باید تمام برگ های پیر بوته های توت فرنگی را قطع کرد و ریشه ها را از هم جدا نمود , سپس اقدام به کاشت کرد . اگر گیاهی زیاد عمق کم کاشه شود بوته به علت خشکی زیاد صدمه می بیند.

 

 معمولا بوته ها را به فاصله 40 سانتی متر از یکدیگر در روی پشته ها می کارند و به طور تقریبی تراکم بوته در هکتار طبق روش بالا حدود 31250بوته برآورده می شود .

 

مراقبت های لازم بعد از کاشت : 

 

1-     پوشاندن خاک به وسیله کاه یا خاک اره موموجب می شود که میوه با خاک به طور مستقیم تماس نداشته باشد و رطوبت خاک نیز به خوبی حفظ شود .

 

بیماری لبه زرد خفیف توت فرنگی (Strawberry mild yellow edge )

 

این بیماری روی گونه Fragaria vesca ایجاد می شود.

 

نشانه های اولیه بیماری عبارتند از رو خمشی برگهای تازه روییده  و لکه های کلروزی کوچک روی رگبرگهای ثانویه که به تدریج نشانه های بیماریبیشتر می شود و بافتهای آلوده بتدریج نکروزه می شوند.بافت مردگی بین رگبرگها نیز ادامه می یابد و سرانجام تمام برگ از بین می رود.

 

این بیماری توسط ویروس لبه زرد خفیف توت فرنگی (Strawberry mild yellow edge virus) ایجاد می شود. این ویروس از گروه پوتکس ویروس است که خمش پذیر است و ژنوم آن ssRNA است.

 

این ویروس را می توان به روش الایزا و واکنش زنجیره ای پلی مراز ترانکسریپشن معکوس ایمینو کاپچر ردیابی و جدا کرد.

 

در مزرعه این ویروس توسط شته های Chaetosiphon thomasi، C. fragaefolii و C. Jacobi به روش تکثیری منتقل می شود.

 

کنترل بیماری :

 

برای کنترل بیماری با شته و استفاده از مواد عاری از ویروس و همچنین کشت مریستم انتهایی مناسب اند

لکه برگي توت فرنگي : strawberry leaf spot

لکه هاي قرمز مايل به ارغواني در روي برگها ظاهر مي شود که مرکزشان خاکستري رنگ است. روي لکه ها هاگهاي قارچ را مي توان مشاهده کرد لکه ها به يکديگر مي پيوندند و فضاي بيشتري از برگ را آلوده مي کنند. اين لکه ها ممکن است بر روي گلها و دمبرگها نيز ايجاد شوند و سبب ايجاد اثرات منفي زياد در توان و قدرت گياه مي شوند عامل بيماري قارچي است که مي تواند زمستان را در خاک سپري کند ودر بهار فعاليت خود را آغاز کند، راه مقابله تنها از بين بردن گياهان و برگهايي است که تحت تأثير عامل بيماري قرار گرفته اند

آفت مهم گلخانه {توت فرنگی}

مگس سفید Trialeurodes vaporariorum

مگس سفید Trialeurodes vaporariorum

Aleyrodidae,hom

مگسهای سفید گلخانه به تعداد زیادی میزبان حمله می‌کنند. میزبانهای اقتصادی و مهم آن عبارتند از: لوبیا، کدوی چینی، خیار، کدوی خوراکی، بادمجان، لوبیای سبز، فلفل سبز، کاهو، گیاهان زینتی، بنت فنسول، سیب‌زمینی، کدو تنبل، رز، توت فرنگی. سیب‌زمینی شیرین، گوجه فرنگی، توتون، تنباکو، شاهی، هندوانه. همچنین بسیاری از علفهای هرز بعنوان میزبان ثا نویه برای این آفت عمل می‌نمایند.

حلزون گلخانه

 

توضیحات:

یک حلزون بالغ گلخانه حدود70-50 میلیمتر طول دارد.رنگ بدن آنها خاکستری با سیاه و بدون علائم مشخص(نقش و نگارهایی )است.

پوشش بدن دارای دانه های کمی است.بخش مرکزی بدن که برهنه است(بدون صدف)ذارای یک شیار نعلی شکل می باشد.سوراخ تنفسی قسمت راست نیمه عقبی بدن قرار گرفته.ماده مخاطی هم بیرنگ است.

 

تخم ها:

تخمهای این آفت کدر و تا اندازه ای سفید، بیضی شکل و حدود 5/2 میلیمتر ضخامت دارند.

 

زیست شناسی:

پراکندگی:این حلزون اولین بار از آمریکا به اروپا معرفی شد و در تمام مناطق معتدل دنیا یافت می شود.

 

خسارت:

حلزون گلخانه با تمام حلزون های دیگر از نظر اینکه در خاک پنهان می شوند متفاوت است.این آفت می تواند باعث ایجاد خساراتی به ریشه و ساقه می شود.اگد تعداد اندکی از این حلزونها در روی گیاهان دیده شود بدین معنی است که تعداد زیادی از این آفت در سطح زیرین خاک وجود دارند.

 

چرخه زندگی:

تخمهایشان را در یک تونل در 5-3 سانتی متری سطح خاک می گذارند که ممکن است بصورت انفرادی یا خوشه ای(حدود 16تایی)می گذارد.حشره بالغ انتهای این تونل را توسط ماده ای لزج می پوشاند که پس از خشک شدن شبیه سطح خاک می شود.تخمها بسته به دمای محیط پس از 24-11 محیط باز می شوند.بکرزایی در این آفت دیده شده است.مطالعات چنین نشان می دهد که حلزونها قسمتهای خشک را در طول روز ترجیح می دهند و در شب به مناطق مرطوب تغییر مکان میدهند.

 

کنترل:

اولین مرحله از کنترل این آفت گذاشتن طعمه بر سر راه این آفت است.اگر بخواهیم اثر این طعمه ها افزایش یابد بهتر است آنها را در زیر یک تخته ، صفحه ،گلدان یا در زیر یک سطح هموار قرار دهیم.برای مبارزه شیمیایی بهتر است که به نشریه های شرکت تعاونی یا مدیریت آفات رجوع نماییم یا با آژانسهای توصیه سموم مشورت کنیم.

 

مگس سفید Trialeurodes vaporariorum

مگس سفید Trialeurodes vaporariorum

Aleyrodidae,hom

مگسهای سفید گلخانه به تعداد زیادی میزبان حمله می‌کنند. میزبانهای اقتصادی و مهم آن عبارتند از: لوبیا، کدوی چینی، خیار، کدوی خوراکی، بادمجان، لوبیای سبز، فلفل سبز، کاهو، گیاهان زینتی، بنت فنسول، سیب‌زمینی، کدو تنبل، رز، توت فرنگی. سیب‌زمینی شیرین، گوجه فرنگی، توتون، تنباکو، شاهی، هندوانه. همچنین بسیاری از علفهای هرز بعنوان میزبان ثا نویه برای این آفت عمل می‌نمایند.

پراکندگی:

 

این آفت پراکندگی جهانی دارد. پراکندگی آن بطور گسترده در سرتاسر نواحی استوایی و زیر استوایی می‌باشد و در گلخانه‌هایی که در مناطق معتدل قرار دارند ظاهر می‌شود. مگس سفید گلخانه اولین بار در سال 1907 در اوهایو گزارش ثبت شد و هم اکنون در تمام نقاط این جزیره پراکنده شده است.

خسارت:

پوره‌ها و حشرات کامل شیره گیاهی را از برگ‌ها می‌مکند. خسارت، اغلب قابل مشاهده نیست. جمعیت بالای حشره باعث کاهش قدرت گیاه میزبان می‌شود. حشرات بالغ و جوان از خود عسلک ترشح می‌کنند. این ماده چسبناک محیط گشت مناسبی برای قارچهای دوده‌ای هستند. عسلک و قارچهای دوده‌ای باقیمانده در گیاه بطور قابل توجهی بازار پسندگی گیاهان و میوه‌ای را کاهش می‌دهند.

بیولوژی:

طول سیکل زندگی این آفت (از تخم تا حشره بالغ) با دمای هوا تغییر می‌کند. در هاوایی سیکل زندگی آن بین 25ـ19 روز کامل می‌شود. اطلاعات بیشتر در مورد توسعه مر احل زندگی این آفت در Hargreaves (1915) و Lloyd (1922) یافت می‌شود.

تخم‌ها:

تخممها دوکی شکل، تقریباً اینچ طول و تخمگذاری‌های اولیه تخمها برنگ زرد کمرنگ تا سبز می‌باشد که قبل از بیرون آمدن لاروها از تخم، این تخمها برنگ ارغوانی تیره تا سیاه درمی‌آیند. تخمها به ریز برگها چسبیده‌اند که اغلب بصورت دایره‌ای یا نیم دایره قرار می‌گیرند. در تخمگذاری‌های جدید تخمهای گذشته شده زرد هستند و چند روز قبل از بیرون آمدن لاروها تخمها برنگ سیاه تغییر می‌یابند. (7ـ6 روز پس از تخمگذاری)

پوره‌ها:

این آفت 3 تا 4 سن پورگی دارد. اولین مرحله لاروی Crawler نام دارد. این Crawlerها تقریباً اینچ طول رنگ، سبز روشن و چشمان قرمز براق دارند آنها پس از یافتن محل مناسب به زیر برگ متصل شده و تغذیه را شروع می‌کنند. پاها در بقیه سنین پورگی غیرفعال می‌شوند. بدین گونه پوره‌ها غیر متحرک می‌شوند و در همان محلی از برگ که توسط Crawler انتخاب شده بدون حرکت به تغذیه ادامه می‌دهند. این مراحل در روی سطح برگ کاملاً صاف (همسطح برگ) هستند و دیدن آنها بدلیل رنگ شفاف سبز پوره‌ها بسیار مشکل است.

به غیر از اندازه، در مرحله آخر پورگی از نظر ظاهری کاملاً شبیه بهم می‌باشند. مراحل پورگی بین 17ـ9 روز کامل می‌شود. اولین مرحله پورگی 7ـ3 روز، دومین مرحله 8ـ4 روز، سومین مرحله 4ـ2 روز، طول دوره لاروی با دمای هوا و میزان متغیر است. طول دوره زندگی در دماهای خنک‌تر افزایش می‌یابد.

شفیرگی

منظور از آخرین مرحله پورگی اغلب “شفیره” نام دارد زیرا مگسهای سفید بالغ از این مرحله پدیدار می‌شوند. بدن حشرات در این مرحله ضخیم‌تر از دیگر مراحل است و تارهای مومی بلند در ناحیه بیرونی بدن در این مرحله دیده می‌شود. طول این دوره بین 7ـ3 روز می‌باشد.

حشرات بالغ:

حشرات بالغ تقریباً طولشان اینچ است. رنگشان زرد کمرنگ و دارای دو جفت بال که با موم پودری سفید پوشیده شده‌اند، می باشند. در حالت استراحت بالها بصورت مسطح و خوابیده قرار گرفته‌اند. حشرات بالغ عموماً 40ـ21 روز عمر دارند. حشرات ماده بطور متوسط بیش از 100 تخم در طول زندگی خود می‌گذارند.

رفتار:

مراحل مختلف زندگی این حشره عموماً بصورت طبقه‌های عمودی در روی گیاه میزبان دیده می‌شود. حشرات بالغ روی برگهای جوانتر دیده می‌شوند و تخمهایشان را در این سطوح می‌گذراند. مراحل مسن‌تر این حشره در سطوح پایین‌تر گیاه دیده می‌شوند. شفیره‌ها و حشرات جوان بالغ در سطوح و لایه‌های پائینی گیاه دیده می‌شوند.

مدیریت‌ آفت:

مگس سفید گلخانه در محصولات گلخانه‌ای به طرق مختلف انتقال می‌یابد:

1ـ از طریق قلعه‌ها و گیاهانی که از آنها گیاهان اصلی را در گلخانه تکثیر می‌دهیم.

2ـ از طریق گیاهان مسن‌تر همان گیاه در گلخانه

3ـ از طریق علفها یهرز یا گیاهان آلوده در گلخانه

4ـ از طریق گیاهان یا علفهای هرز اطراف و بیرون گلخانه

5ـ از طریق پرسنل گلخانه و کسانی که گلهای سفید بالغ را در لباسهایشان به درون گلخانه منتقل می‌کنند و بدین طریق بعنوان یک اینکولوم اولیه عمل می‌نمایند.

ـ برنامه کنترل می‌بایست زمان مشاهده، اولین مگس‌های سفید در گلخانه آغاز شود.

 

ـ برای کنترل بیولوژیک یک عملیات Monitoring (پیش آگهی) پیوسته انجام دهیم. به این علت که ممکن است جمعیتی از پارازیت‌ها بطور خودکار تشکیل شده باشند و یا بهر علتی پارازیتها قادر به کنترل مگس‌های سفید نباشند.

 

ـ دما نقش بسزایی در توسعه پارازیتهای Encarsia دارد و بنابراین تأثیر دما در اثر متقابل پارازیت و میزبانش (مگس سفید) می‌باشد. دمای گلخانه باید در یک حد مطلوب حذف شود تا اثر متقابل پارازیت و میزبان افزایش یابد. بعنوان مثال دمای بحرانی برای پارازیت روی گوجه فرنگی و نسبت قنسول تقریباً 74 فارنهایت است.

کنترل شیمیایی:

 

مگل سفید گلخانه به بسیاری از حشره‌کشهای ترکیبی مقاوم است. صابونهای (شوینده‌های) حشره‌کش و روغنها در مقابل این آفت بسیار مؤثر هستند. شواهدی وجود دارد که سمپاشی زینهای سیلیسی نیز بسیار مؤثر است.

 

کنه‌های تار عنکبوتی

 

چهار گروه از کنه‌ها در گلخانه مهم هستند: 1ـ کنه‌های تار عنکبوتی (کنه دو نقطه تار عنکبوتی) 2ـ کنه تار عنکبوتی کاذب یا کنه پهن 3ـ کنه‌های پهن و Cyclamen 4ـ کنه‌های جوانه، گ الزا، زنگسار یا کنه‌های اریونید

شناسایی:

 

1ـ کنه دو نقطه تار عنکبوتی: این نوع کنه‌ها دارای تخمهای کروی هستند که رنگشان زرد کمرنگ متمایل به قرمز است در سطح زیرین برگها تخمگذاری می‌کنند. در بدن پوره‌ها و حشره‌های بالغ در نقطه برجسته برنگ سبز متمایل به قهوه‌ای دیده می‌شود. این کنه‌ها تارهایی را برای محافظت خودشان می‌تنند. خسارتشان شامل نقاط برنزه بر روی برگهاست.

 

2ـ کنه‌های تار عنکبوتی کاذب یا کنه‌های صاف: این نوع کنه‌ها چرخه زندگی طولانی‌تری را نسبت به کنه‌های دو نقطه تار عنکبوتی دارند. تخمهایشان به رنگ قرمز براق و بیضی شکل است که در هر دو سطح برگ و بصورت دسته جمعی تخمگذاری می‌کنند. کنه‌های بالغ قرمز و سیاه هستند و تار تولید نمی‌کنند. خسارت آنها شامل نقاط نقره‌ای روی برگ است اما ساقه‌ها هم برخی اوقات مورد حمله قرار می‌گیرند.

 

3ـ کنه‌های پهن: (Broad mites) این نوع کنه‌ها (شکل شماره 2) تخمهایشان را با تعداد زیادی برجستگی یا مفصل تولید می‌کنند.

 

که در زیر میکروسکوپ بشکل جواهرآلات بنظر می‌رسند. پوره‌ها در میان درز و شکافهای برگها و گیاهان می‌مانند. پس از مقداری رشد پوره‌ها وارد یک مرحله ساکن از چرخه زندگی می‌شوند. ماده‌ها در ابتدای ظهور بسیار شفاف و براق هستند اما پس از مدت کمی کاهی رنگ می‌شوند و یک برجستگی نواری شکل سفید رنگ در پشت بدن ‌آنها ظاهر می‌شود.

 

خسارت آنها در سطح زیرین برگهای جوان دیده می‌شود که لبه برگها بحالت کنگره‌دار درمی‌آید و شبیه به علائم خسارت فیزیولوژیک است.

 

این کنه‌ها تخمهایشان شفاف و دوکی شکل است. در سنین پورگی بدن در پشت پاهای سوم جمع شده خسارت باعث بد شکل شدن جوانه‌ها می‌شود و این کنه‌ها را نمی‌توان بر روی سطح باز برگها یافت. این کنه‌ها به گل داوودی حمله نمی‌کند. (شکل 2)

 

4ـ بدن کنه‌های جوانه و زنگار یا کنه‌های اریوفید کشیده و مخروطی شکل است و در دو انتهای آن تیز شده و دارای پاهای بسیار کوتاه هستند. (شکل 3). خسارت ‌آنها شامل تولید گال ، بد شکل کردن یا رنگ پریده کردن بافت گیاه است.

 

روشهای Monitoring: کنه‌ها بسیار کوچک هستند و دیدن آنها با چشم غیر مسطح بسیار مشکل است. استفاده از یک عدسی 10 X قابلیت شما را برای دیدن این آفات و تخمهایشان افزایش می‌دهد. کنه‌های تار عنکبوتی را می‌توان بوسیله آثار خسارت خود کنه‌ها و یا علائم و نشانه‌های هجوم کنه مثل پوسته‌های حشره یا تار عنکبوت مشخص که ایجاد می‌کنند، تشخیص داد. کنه تار عنکبوتی براحتی قابل مشاهده است. قطعات دهانی آنها بسیار کوچک است که Chelicerae برای ایجاد سوراخ در سلولها و Palpi برای مکیدن شیره آنها استفاده می‌شود. نتیجه این فعالیت ایجاد گروههای کوچک از سلولهای خالی است که از دور بصورت لکه‌های تیره بنظر می‌رسند. این لکه‌ها پس از مدتی برنگ قهوه‌یا یا برنز درمی‌آیند. برگهای آلوده شده ظاهری برتری پیدا می‌کنند با توجه به اینکه بیتش راین خسارات در اطراف رگبرگهای اصلی دیده می‌شود. به ترین روش دیدن کنه‌ها، تخمها و پوسته‌هایشان بررسی تصادفی سطح زیرین برگها می‌باشد. همچنین بوسیله روش تکاندن که در آن بخشهای گیاه بر روی یک تکه کاغذ یا کارت سفید تکانده می‌شوند تشخی صداد. بدین ترتیب کنه‌های ریخته شده بر روی کاغذ را از روی حرکتشان می‌توان تشخیص داد.

 

این روش بویژه برای گیاهان همیشه سبز یا گیاهان کوچک برگ بهتر جواب می‌دهد.

 

کنترل زراعی:

 

برخی از فعالیتها در گلخانه باعث جلوگیری از طغیان کنه‌ها می‌ِوند. استفاده از گیاهان غیر الوده و بدون آفت و بریدن قسمتهای آلوده الزامی است. دانستن اطلاعات کافی در مورد گونه‌ها / واریته‌های قابل طغیان می‌تواند به کشاورز در اجتناب از کاشت آن گیاهان یا آگاهی از گیاهان مستعد بعنوان گیاهان شاخص کمک کند. استفاده از روشهای آبیاری نیز می‌تواند روی جمعیت کنه‌ها مؤثر باشد. استرس کم آبی بهترین روش برای جلوگیری کنه‌هاست در حالیکه سیستم آبیاری (آبپاشی) از بالا مناسب جلوگیری از طغیان کنه‌ها نیست.

کنترل بیولوژیک:

 

تعدادی گونه شک ارچی علیه کنه‌های تار عنکوبی در گلخانه در دسترس می‌باشد. گونه‌های Phytoseiulus Persimilis، Mesoseiulus longipes، (Galendromus Occidentalis) و Neoselius Californicus، (Amblyseius Californicus) در بازار تحت نام تجاری Spidex® (بصورت بطری) و Spidex-Plus® (بصورت کیسه‌های کاغذی) این شکارچی‌های کنه خواص بی‌نظیری دارند. بعنوان مثال M.occidentalis می‌تواند دامنه بزرگ یا رطوبت و بخار را می‌تواند تحمل کند و یا برخی از گونه‌های دیگر می‌توانند سمومی مثل azinphosmethyl (Guzathion®) و Carbaryl (Sevin®) را تحمل کنند. گونه M.longipes شرایط گرم و خشک را بهتر می‌تواند تحمل کند. گونه M. Californicus در تراکم کمتر کنه‌های تار عنکوبتی بهتر می‌تواند زندگی کند و در دوره طولانی‌تری با کنه‌ها مبارزه می‌کند.

 

بکارگیری چندین گونه از شکارچی‌ها نتیجه بهتری را دربر خواهد داشت. بهترین راه کاربرد اینست که این شکارچی‌ها را بصورت پیشگیرانه و در چندین مقطع زمانی قبل از تشخیص اولین آفات یا خسارت آنها در گلخانه رهاسازی کرد. گهگاه از آنها برای پایین آوردن جمعیت بالای کنه‌ها در گلخانه و بعنوان حشره‌کشهای طبیعی در تعداد زیاد استفاده می‌شود. از آنجایی که این شکارچی‌ها قیمت بالایی دارند می‌بایست قیمت تهیه و رهاسازی را نیز ملاحظه کنیم. از این گذشته بکارگیری آفتکش‌ها قبل و بعد از رهاسازی شکارچی‌های کنه ممکن است اثرات منفی در مبارزه داشته باشد.

کنترل فیزیکی:

 

پاشیدن آب به مقدار زیاد و با فشار بالا بطوریکه در برخی کاربردها با دستگاههایی همچون Water Wand و Jet-All Water آزمایش شده می‌تواند بسیاری از کنه‌ها را از میان شاخ و برگ گیاه بیرون براند و یا اینکه موقتاً آنها را در جای خود ثابت نگه دارد. بطوریکه در گزارشات می‌توان دید پرورش دهندگان رز در شرق Texas از این ابزارها بطور موفقیت‌آمیزی علیه کنه‌ها و جهت متوقف کردن آنها استفاده می‌کنند.

کنترل شیمیایی:

 

جدول شماره 2 لیستی از تولیدات ثبت شده‌ای از حشره / کنه‌کش‌های گیاهان زینتی که در حال حاضر استفاده می‌شود را نشان می‌دهد. هدف از انتشار چنین لیستی، جمع‌آوری مثالهای ویژه‌ای از تولیداتی است که دارای مواد موثر مختلف هستند. تعداد زیادی از محصولات در بازار وجود دارند که دارای واد مؤثر یکسان در ترکیبشان هستند که ممکن است از نظر فرمولاسیون یکسان یا غیریکسان باشند.

 

بسیاری از حشره‌کش‌ها نیز خاصیت کنه‌کشی دارند، در حالیکه برخی از حشره‌کشها فقط بر روی گروه معینی از گونه‌های کنه‌ها مؤثر هستند. (جدول 1) یا اینکه هیچ وجه اثری روی کنه‌ها ندارند. در واقع استفاده بیش از اندازه برخی از حشره‌کشها می‌تواند باعث طغیان کنه‌ها در آینده شود. زمانیکه در گلخانه هم کنه و هم حشره آفت وجود دارد استفاده از یک ترکیب حشره‌کش ـ کنه‌کش بهترین روش کنترل شیمیایی بحساب می‌اید.

 

قبل از رهاسازی شکارچی‌های کنه، برای کاهش جمعیت کنه‌ها می‌توان از صابونهای حشره‌کش استفاده کرد زیرا که این ترکیبات پس از خشک شدن هیچ نوع باقیمانده مضری برای دشمنان طبیعی برجا نمی‌گذارند.

 

کنه کش‌های مختلف ویژگیهای کاربردی مختلفی دارند. بعنوان مثال کنه‌کش Avid® از برخی جوانب سیستمیک است زیرا که بداخل سلولهای گیاه تیمار شده نفوذ می‌کند اما همین کنه‌کش اگر در سطح برگ باقی بماند. سرعت تجزیه می‌شود. همچنین یک نحوه اثر بی‌نظیر را بر روی سیستم عصبی کنه دارد مشلات گیاهسوزی کمی ایجاد می‌کند. کنه‌کش Pentac® به آرامی اثر می‌کند به پرتوهای ماوراء بنفش حساس است، مشکلات گیاهسوزی کمی هم ایجاد می‌کند. مقاومتی هم در کنه‌ها گزارش نشده است. Thiodan® بر روی برخی از واریته‌های داودی گیاهسوزی ایجاد می‌کند. صابونهای کنه‌کش ـ حشره‌کش هیچ نوع با قیمانده‌ای ایجاد نمی‌کنند. Sulfar بعنوان یک کنه‌کش ثبت شده، بر روی سبزیجات و گیاهان زراعی باعث گیاهسوزی بالایی می‌شود، باقیمانده‌هایی بر روی گیاهان ایجاد می‌کند، مقداری خاصیت قارچکشی دارد و قیمت ارزانی دارد. برخی از تولیدات سمی هم نسبت به بقیه اثرات بسیار زیانبار بیشتری بر روی دشمنان طبیعی ایجاد می‌کنند و برخی از گونه‌های شکارچی کنه‌ها هم نسبت به آفتکش‌ها از خود مقاومت نشان داده‌اند.

 

کمک کننده‌ها (مواد کمکی):

 

مواد افزودنی به مخزن (پخش کننده‌ها، چسبنده‌ها، بافرها) می‌توانند بازدهی کنه‌کش استفاده شده را بالا برند. یک دستورالعمل خوب به شرح زیر است: یک ماده کمکی را زمانی استفاده کنید که قابلیت افزایش دهنگی اثر سم در آن به اثبات رسیده باشد. استفاده از پخش کننده‌ها یا مرطوب کننده‌ها در افزایش اثر اکثر کنه‌کش‌ها نقش مؤثری دارند. بخصوص بر روی گیاهانی که برگهیشان لایه مومی (Wax) دارد از شوینده‌ها بعنوان افزایش دهنده قدرت نفوذ کنه‌کش در بدن کنه استفاده می‌شود. از طرف دیگر استفاده از برخی مواد کمکی در کنه‌کش‌ها مثل (ie-Nu-Film-P plus Auid®) باعث کاهش اثر کنه‌کش می‌شود و یا استفاده از موادی همچون (ie-spreader-sticker materials or agricultural oil plus joust®) باعث گیاهسوزی می‌شود. همیشه قبل از استفاده از مواد کمکی برچسب پشت سموم و مواد کمکی را مطالعه کنید. تحقیقات در مورد اینکه آیا اضافه کردن موادی همچون تولیدات فرمونی باعث افرایش اثر کنه‌کش‌ها می‌شود بی‌نتیجه مانده است.

 

تریپس گلخانه(Heliothrips haemorrhoidalis)

این تریپس توسط Bouche در سال 1833 از نمونه‌های گرفته شده در گلخانه‌ای در اروپا و با نام علمی Thrips haemorrhoidalis معرفی شد. Packard این گونه را برای اولین بار در سال 1870 معرفی کرد و آنرا تریپس گلخانه نامید. این حشره با نام معمول تریپس گلخانه و با نام علمی Heliothrips haemorrhoidalis) Bouche) که توسط انجمن حشره‌شناسی آمریکا موافقت شده شناخته شده می‌باشد.

 

نام مترادف Thrips haemorrhoidalis Bouche 1833

 

پراکندگی:

 

اگرچه این آفت از اروپا منشأ گرفته است اما یک گونه مخصوص دنیای جدید (نیمکره غربی یا آمریکا) است. این آفت احتمالاً از نواحی گرمسیری آمریکا و بوسیله گیاهان زینتی به اروپا معرفی شد. این حشره در برزیل غرب هند و آمریکای مرکزی بر روی گیاهان زراعی و وحشی یا فت می‌شود. برخی اوقات در ماههای گرم سال از گلخانه‌های شمال فلوریدا خارج می‌شود. در اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، وین، فنلاند، فلسطین و شمال آفریقا یافت می‌شود. با توجه به عادت زندگی این تریپس احتمالاً می‌تواند در بیشتر گلخانه‌های دنیا وجود داشته باشد.

 

در پرواز بسیار ضعیف است و بیشتر اوقات را در مناطق سایه‌دار روی گیاهان می‌گذارند.

 

توصیف و زندگی آفت:

 

تخمها سفید و موزی شکل هستند و بصورت انفرادی در بافت گیاه گذاشته می‌شوند. انتهای تخم معمولاً بوسیله یک لنز دستی دیده می‌شود. رنگ لارو در مراحل ابتدایی تا حدودی سفید و با چشمان قرم زاس. رنگ لارو پس از تغذیه متمایل به زرد می‌شود. لارو بالغ بطور متوسط 1 میلی‌متر طول دا رد. این حشره دو مرحله لاروی دارد که سپس پوست اندازی می‌ککند و به پیش شفیره (Prepupa) تبدیل می‌شود که دارای رنگ زرد، چشمان قرمز، بالهای کوتاه است.

 

حشره در مرحله شفیرگی کمی بزرگتر و دارای بالها و چشمان درشت‌تر است. در این مرحله هم رنگش متمایل به زرد است که با افزایش سن به تیرگی می‌گراید. در این مرحله شاخکها رو به بالا و عقب به روی سر قرار دارند حشره در مراحل پیش شفیرگی و شفیرگی تغذیه‌ای ندارند.

 

سر و سینه (thorax) در حشره بالغ تیره مایل به مشکی هستند و شکم از زرد به زرد مایل به قرمز و سپس به قهوه‌ای و در آخر به سیاه تغییر رنگ می‌دهد. دماهای خنک با عث تأخیر در تغییر رنگ می‌شود. پاها زرد کمرنگ باقی می‌مانند و شاخکها در حشره بالغ شامل 8 سگمنت می‌باشند.

 

تریپس در گلخانه بکرزا (parthenogenic) است یعنی اینکه بدون جفتگیری تولید نسل می‌کند و نرها بندرت دیده می‌شوند. ماده‌ها تخمهای خود را در درون برگ یا میوه قرار می‌دهند. درست کمی قبل از باز شدن تخم، ‌آنها تاول می‌زنند. اگر از یک تردستی استفاده کنیم می‌تواند تا حدی در بررسی چگونگی ظهور جمعیت‌های تریپس و ارتباط آن به مکان آنها در برگ کمک کند.

 

میزبانها:

 

در فلوریدا این تریپس مخصوص پنبه است اما از روی گیاهان Viburnum، زغال اخته، آزالیه، انگور، خرما، Ardisia، ارکیده، آواکادو، گل شیپوری Crinum SP.، Ficus nitida، خرمای زایشی، Coleus SP.، افرا، ماگتولیا، انبه، Aspidium SP.، کوکب، سرخس، Guavas، کنف فلوکس، Pink و بسیاری دیگر از گیاهان زینتی هم جمع‌آوری شده است. در فلسطین بر روی پرتقال و در Ceylon از روی Garcinia mangostana گزارش شده است.

 

خسارت تریپس گلخانه بر روی میوه‌های در حال رشد مرکبات بصورت ایجاد لکه بر روی پوست میوه است (لکه‌هیا گرد یا لکه‌های ضخیم و نامنظم) همچنین این نوع خسارت بر روی میوه‌های دسته جمعی (گروهی)‌یا در جاهایی که یک برگ یا یک سرشاخه در تماس مستقیم با میوه است دیده می‌شود.

اهمیت اقتصادی:

 

این تریپس در درجه اول از شاخ و برگ گیاهان زینتی تغذیه می‌کند. در ابتدا به سطح زیرین برگ حمله می‌کند و با تغذیه بیشتر جمعیت خود را افزایش می‌دهد و به سطح بالایی برگ تغییر مکان می‌دهد. برگها بیرنگ و رنگ پریده می‌شوند و بین رگبرگهای فرعی (کناری) به شکلی دیده می‌شود. برگهایی که شدیداً آسیب دیده‌اند زرد می‌شوند و می‌افتند. علاوه بر این بر اثر تغذیه تریپس قطرات بسیار کوچک مایع مایل به قرمز در هر دو سطح برگ دیده می‌شود که بوسیله تریپس ترشح شده‌اند و رنگ این قطرات بتدریج سیاه می‌شود. این گلبولهای مایع (قطرات کوچک) از نظر اندازه بزرگ و سپس متوقل می‌شوند و بلافاصله یک گلبول دیگر شروع به تشکیل شدن می‌کند که در نتیجه این اعمال باعث بوجود آمدن لکه‌های سیاه در مناطق مورد هجوم است. این گلبولها ب عنوان بازدارنده‌های پرواتورها (شکارچی‌ها) عمل می‌کنند.

 

در فلسطین تریپس گلخانه به برگها و میوه‌های مرکبات خسارت می‌زند اما باعث بوجود آ‌مدن قطرات مذکور روی برگ نمی‌شود. خسارت روی میوه ممکن است قسمتهای مورد هجوم را بصورت فرو رفته و مشبک کند. این نوع خسارت بر روی میوه‌های نرسیده و کال دیده می‌شود.

 

در میوه‌های رسیده این نوع خسارت بخوبی قابل تشخیص نیست زیرا که در داخل پوست سالم میوه بدون فرو رفتگی ایجاد می‌شود. در کالیفرنیا با توجه به اطلاعات گذشته، تریپس گلخانه اقتصادی‌ترین آفت بر روی آواکادو بشمار می‌رود.

مدیریت:

 

این آفت فقط یک و شخص طبیعی مؤثر شناخت هشده دارد و آن Thripobius Semiluteus است که پارازیت لارو است و از برزیل و استرالیا در اواسط دهه 1980 به کالیفرنیا معرفی شد. در لارو پارازیت شده دو طرف بدن بجای اینکه مخروطی شکل باشند (لارو در تریپس سالم) بیشتر موازی هستند.

 

رنگ شفیره پارازیت شده در بین شفیره‌های پارازیت نشده کاملاً مشکی است و این در حالی است که رنگ شفیره‌های پارازیت نشده نیمه شفاف (زجاجی) است.

 

همچنین دیگر دشمنان طبیعی تریپس گلخانه که اثر کمتری هم دارند عبارتند از:

 

Megaphragma mymaripenne پارازیت تخم

 

Frank linothrips orizabensis

 

F. uespiformis شکارچی (پرداتور)

 

Leptothrips mali

ین سه گونه اخیر به شکارچی‌های سیاه نیز معروفند

کنه توت فرنگی

               Tetranychus Lambi P.&.B

               Tetranychus Lambi Pritchard & Baker (1955)

               T. Lambi Manson (1976)

( Acari : Tetranychidae )

گیاهان میزبان

این کنه تا کنون از روی توت فرنگی ، موز ، سیب ، گلابی ، درختان هسته دار ، هلو ، پنبه ، گوجه فرنگی ، شبدر ، ترشک ، فرفیون، آلو ، لوبیا و Acaena Sp  جمع آوری شده است .

 

شکل شناسی

نر : طول بدن 8 + 293 میکرون است . طول اندام مولد تار تقریباً سه برابر عرض آن می باشد . تمام امپودیومها فاقد خار پشتی میانی هستند . امپودیوم I  دراز و باریک می باشد . گردن آئدگوس کوتاه و نسبت به محور زاویه دار است . گره در هر دو قسمت جلویی و پشتی تیز شده اما قسمت پشتی با زوایه دراز و باریکتر به صورت منقار مانند است . محور این گره موازی شفت است . طول این محور بین 2/3 تا 9/3 میکرون می باشد .

ماده : رنگ ماده های تابستانه متمایل به سبز می باشد . طول بدن آنها 64 + 395 و پهن ترین قسمت بدن 6/41 + 281  میکرون است . طول اندام مولد تار بیش از دو برابر عرض آن می باشد . لبهای خطوط اثر انگشتی بدن بزرگ و گرد در هر دو طرف بدن وجود دارد . تمام امپودیومها فاقد خار پشتی میانی می باشند . دوره زندگی یک نسل این کنه ممکن است بین 4 – 1  هفته کامل شود . نسلهای آن کاملاً متداخل است . تعداد نسل آن کاملاً تابع دمای محیط است . جمعیت آفت در شرایط گرم و خشک به شدت افزایش می یابد . جمعیت آفت در مزارعی که در کنار جاده می باشند نسبتاً بالا و گاهاً سبب خشک شدن مزرعه می شود . این کنه یکی از آفات مهم موز در استرالیا     می باشد . از لحاظ شکل ظاهری و بیولوژی خیلی شبیه کنه دو لکه ای است . در انبوهی بالا کاملاً محصول را از بین می برد .

روشهای کنترلی

الف ) زراعی

آبیاری بارانی : در مزارع توت فرنگی و موز که به طریق بارانی آبیاری می شوند ، جمعیت آفت به شدت کاهش می یابد .

ب ) بیولوژیکی:

در مناطق آلوده نظیر استرالیا از کنه شکارگر Phytoseiulus Persimilis  برای کنترل کردن این آفت استفاده می شود .

ج ) شیمیایی :

در صورت نیاز می توان از دیکوفول به میزان 5/1 لیتر در هکتار استفاده کرد .

 

 تاريخ : چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ | 18:9 | نویسنده : محسن دان اصفهانی |

آفات انار

 انار

 

 

 

 کرم گلوکاه انار

 

تحقيق ، پرورش و رهاسازي حشره زنبور تريكو گراما جهت كنترل كرم گلوه گاه انار

 

انار ميوه‌اي است كه بومي ايران بوده و از ايران به ساير نقاط جهان گسترش يافته است بطوريكه برگ درخت انار بصورت كنده‌كاري شده در ديواره‌هاي تخت جمشيد نيز مشاهده مي‌گردد. اين گياه با وجوداينكه از جمله كم آفت‌ترين درختان است اما آفت مهم آن، يعني كرم گلوگاه انار، قادر است بين 15 تا 90 درصد محصول انار را از بين ببرد و خسارت زيادي وارد كند

 

مشخصات كرم گلوگاه انار: حشره كامل اين آفت پروانه‌اي است به رنگ خاكستري كه طول بدن آن بين 9 تا 12 ميليمتر است. تخم آن بيضي شكل بطول 7/0 ميليمتر بوده كه در ابتدا قرمز رنگ و بتدريج سفيد متمايل به زرد مي‌شود. لاروهاي سن اول بسيار ريز هستند ولي به تدريج جسته آنها بزرگ شده و در حداكثر رشد خود به حدود 2 سانتي‌متر مي‌رسند رنگ آنها قرمز صورتي يا كرم است. شفيره‌ها قهوه‌اي رنگ هستند دوره زندگي كرم گلوگاه‌انار: اين آفت زمستان را بصورت لارو در داخل ميوه‌هاي آلوده انار يا انجير، پسته و ... مي‌گذراند.. اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت شب‌پره‌هاي آفت ظاهر شده كه همزمان با تشكيل گل و ميوه‌هاي انار است. خروج شب‌پره‌ها تا خرداد ادامه مي‌يابد و پس از جفتگيري تخم خود را داخل تاج انار، روي ميله و بساك پرچم‌ها يا روي سطح داخل كاسبرگ، دم ميوه يا شكافهاي ناشي از تركيدگي ميوه مي‌گذارند. هر حشره ماده بطور متوسط 25 تخم مي‌گذارد كه تخم‌ها پس از 10 روز تفريخ شده و لاروها به داخل ميوه نفوذ مي‌كنند و از گوشت دانه انار و قسمت داخلي پوسته رويي ميوه تغذيه مي‌كنند. آنها با عمل تغذيه دالان‌هايي در داخل ميوه‌ ايجاد مي‌كنند   كه پس از آنكه لارو‌ها به حداكثر رشد رسيدند از محل همين دالان‌ها مجدداً به تاج ميوه برمي‌گردند و به شفيره تبديل مي‌شوند. از 8 روز شفيره به حشره بالغ تبديل شده كه اين حشرات روي انارهاي سالم تخمريزي كرده و آلودگي را گسترش مي‌دهند. آفت كرم گلوگاه‌انار ممكن است 6-5 نسل در سال هم داشته باشد  لازم به ذكر است كه كرم گلوگاه‌ علاوه برتغذيه از ميوه انار باعث انتقال قارچ‌ها، باكتري‌ها و مخمرها به داخل ميوه مي‌شود و به اين ترتيب باعث پوسيدگي و ترشيدگي ميوه نيز مي‌شود. اولين نشانه آلودگي ميوه انار به كرم گلوگاه، وجود خال سياهرنگ در ناحيه يقه ميوه (گلوگاه) انار است. اين لكه بتدريج گسترش يافته و به رنگ قهوه‌اي يا زرد در مي‌آيد كه معمولاًً اين قسمت پر از اسپورهاي سياهرنگ قارچ است

 

روشهاي كنترل كرم گلوگاه انار:

 

از آنجا كه كرم گلوگاه انار تخم‌هاي خود را داخل تاج ميوه مي‌گذارد، مبارزه شيميايي با آن تقريباً غيرممكن بوده و از طرف ديگر سمپاشي در باغات انار باعث از بين رفتن حشرات مفيد و در نتيجه طغيان ساير آفات بخصوص كنه‌ها مي‌شود. بنابراين براي كنترل اين آفت بايد مجموعه‌اي از روش‌هاي مبارزه را بكار گرفت كه اصطلاحاً به اين روش مديريت تلفيقي كنترل آفت گفته مي‌شود. اين روش‌ها شامل روش‌هاي به‌زراعي، بيولوژيكي، فيزيكي و مكانيكي است

 

 الف) روش به زراعي:

رعايت فواصل مناسب كاشت، شخم درختان در پائيز، تعيين فواصل مناسب آبياري با توجه به بافت خاك، سن درخت و شرايط آب و هوايي، تغذيه مناسب درختان، استفاده از ارقام مقاوم مانند انار اصفهاني دانه سياه، كنترل علفهاي هرز و هرس علمي درختان همگي كمك مي‌كنند كه خسارت آفات، بخصوص كرم گلوگاه انار به حداقل برسد.

ب) روش‌هاي فيزيكي و مكانيكي: جمع‌آوري منظم ميوه‌هاي انار آلوده روي درخت و ريخته شده در كف باغ بصورت همگاني و نگهداري آنها در انبارها يا قفس‌هايي كه با توري ريز پوشيده شده‌اند باعث مي‌شود زنبورهاي پارازيتوئيد از جمله زنبورهاي تريكوگراما كه آفت را از بين مي‌برد خارج شده و در باغ پراكنده شوند اما حشرات بالغ كرم گلوگاه در قفسه انبار حبس شده و از بين بروند. علاوه بر ميوه‌هاي انار، ميوه‌هاي انجير، پسته يا ساير درختاني كه احياناً در باغ وجود دارند را نيز بايد از كف باغ جمع‌آوري كرد. اين عمل باعث مي‌شود ذخيره زمستانه آفت در سال بعد كم شده و ميزان خسارت وارد شده به محصول كاهش يابد. پركردن تاج ميوه انار بوسيله گِل و حذف پرچم‌هاي گُل انار بعد از اوج تخم‌گذاري شب‌پره‌ها در ابتداي بهار نيز به كاهش ميزان خسارت كمك زيادي مي‌كند.

فرمون‌هاي جنسي مواد فراري هستند كه توسط حشره ماده ترشح شده و باعث جلب حشره نر مي‌شود. فرمون جنسي كرم گلوگاه انار بصورت مصنوعي ساخته شده و در دسترس است. با استفاده از تله‌هاي فرموني حشرات نر موجود در باغ را مي‌توان جمع‌آوري كرده ، جمعيت آفت و خسارت آن را كاهش داد. استفاده از اين تله‌ها روي حشرات مفيد و شكارگرها تأثير منفي ندارد.

مبارزه بيولوژيكي با كرم گلوگاه انار توسط زنبورهاي تريكوگراما:

زنبورهاي تريكوگراما از حشرات حشره خوار مفيدي هستند كه داراي اندازه كوچك، كمتر از يك ميليمتر، بوده و قادرند با تخمريزي در تخم آفات باعث انهدام آنها و ممانعت از بروز خسارت شوند. اين زنبورها داراي قدرت سازگاري زياد با شرايط اقليمي متفاوت هستند و علاوه بر آن بخوبي مي‌توان آنها را در آزمايشگاه پرورش داد.

زنبورهاي تريكوگراما مي‌توانند در تخم آفات مهمي مانند كرم ساقه‌خوار برنج، كرم ساقه خوار ذرت، كرم غوزه پنبه، كرم سيب و كرم گلوگاه انار تخمگذاري كرده، آنها را پارازيته كرده و از بين ببرند.

هم اكنون اين حشره مفيد در بيش از 50 كشور جهان از جمله آمريكا، چين، روسيه، فرانسه، هند، آلمان و ساير كشورهاي اورپايي و آسيايي بصورت تجاري توليد و براي كنترل آفات مختلف در سطحي بيش از يك ميليون هكتار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در ايران كاربرد زنبورتريكوگراما در سال 1353 با وارد كردن دو گونه زنبوراز كشورهاي آلمان و شوروي سابق براي مبارزه با كرم ساقه‌خوار برنج شروع شد ولي در دهه هفتاد شمسي توليد تجاري و رهاسازي آن در استانهاي توليد كننده برنج كشور به شدت افزايش يافته و هم اكنون نيز بطور وسيع در محصولات مختلف زراعي و باغي از جمله كنترل كرم گلوگاه انار بكار مي‌رود.

زنبورهاي تريكوگراما داراي اندازه‌اي فوق‌العاده كوچك، به طول 2/0 تا 4/0 ميليمتر، به رنگ زرد، خرمايي، قهوه‌اي يا سياه

هستند. بالهاي جلويي پهن و عريض و بالهاي عقبي باريك و شبيه چاقو است .

زنبورتريكوگراما تخم خود را داخل تخم آفات، مخصوصاً تخم پروانه‌ها مي‌گذارد. تخم‌هايي كه توسط زنبور پارازيته مي‌شوند رنگ طبيعي خود را از دست داده و بتدريج سياه رنگ مي‌شوند. طول دوره زندگي زنبوردر درجه حرارت 25 درجه سانتيگراد و رطوبت 70 درصد حدود 8 روز طول مي‌كشد بنابراين در شرايط مناسب اين زنبور مي‌تواند بي وقفه به توليد نسل ادامه دهد

آسيبهای گلوگاه انار

 

سطح زير كشت درختان بارور انار در سال گذشته، ۶۲۹۵ هكتار با توليد حدود ۷۶ هزار تن بود.

احداث باغ انار از طريق قطع روانه هاى رشد كرده در روى تنه درخت در اسفندماه و ريشه دار نمودن آنها انجام مى شود (قلمه زدن) چنانچه ميزان انار در هر هكتار را ۵۰ تن و قيمت هر كيلوگرم انار مرغوب را در هنگام برداشت ۲ هزار ريال در نظر بگيريم درآمد ناخالص از هر هكتار يكصدميليون ريال خواهد شد كه پس از كسر هزينه ها مى تواند مبلغ قابل ملاحظه اى عايد باغدار كند. حداكثر توليد در هكتار توسط باغداران نمونه در كشور ۱۱۵ تن گزارش شده است. چهار استان عمده توليدكننده انار مركزى، فارس، يزد و اصفهان هستند.

نظر به اينكه كرم گلوگاه آفت مهم انار دركشور است و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به اين كه انارهاى باقيمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت كرم گلوگاه مؤثر باشد، جمع آورى ميوه هاى آلوده ضرورت دارد.

تعيين زمان ظاهر شدن پروانه ها كه سبب به وجود آمدن كرمهايى براى تخمگذارى مى شوند ضرورت دارد. از قفس هاى تورى با شرايط باغ كه محتواى تعدادى ميوه هاى آلوده انار است مى توان زمان پرواز پروانه ها را مشخص كرد.

متأسفانه در سال ۱۳۶۰ آفت كرم گلوگاه باعث شد بيش از نيمى از محصول توليدى دچار آفت شود.

مشخصات كرم گلوگاه انار:

كرمى به طول ۲۱ ميليمتر كه در پشت بدن آن موهاى كم رنگى قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاى سينه و پنج جفت پا در حلقه هاى شكمى دارد كه رنگ آنها تحت تأثير تغذيه از انارهاى دانه قرمز يا دانه سفيد تغيير مى كند.

كرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل ميوه هاى باقيمانده از فصل قبل روى درخت سپرى مى كنند. اين كرم ها در انارهاى ريخته شده در زير درختان و انارهاى انبارى در فصل زمستان نيز ممكن است مشاهده شوند.كرم ها پس از گذران دوران شفيرگى در فروردين ماه ظاهر شده و ارديبهشت ماه كه مصادف با ظهور گلهاى انار است پروانه ها به پرواز درمى آيند.

توصيه مى شود باغداران با روشن نمودن يك چراغ در مجاورت قيفى كه داراى شيشه اى محتوى سيانور است به جمع آورى پروانه ها و كاهش صدمات ناشى از تخم ريزى آنها اقدام نمايند. پروانه هاى ماده پس از تغذيه جفتگيرى نموده و تخم هاى خود را در داخل تاج انار و در لابه لاى پرچم ها و روى ميله پرچم قرار مى دهند. تخم ها پس از چند روز تفريخ و لاروها خارج مى شوند. تغذيه لاروها از پوست انار سبب نازك شدن آن مى شود و موقعيتى مناسب براى نفوذ قارچها و كپكها فراهم مى شود.

راههاى مبارزه با كرم گلوگاه:

الف - مبارزه مكانيكى، جمع آورى انارهاى پوسيده و باقيمانده در باغها، منازل، پاركها و انبارها بايد به طور كامل و هماهنگ صورت گيرد و در اين رابطه نياز به بسيج عمومى در استان هاى انارخيز است و چون اين آفت برروى ميوه درختان مختلفى زندگى مى كند اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد.

ب - رعايت دور آبيارى منظم: نامنظم بودن آبيارى كه منجر به تركيدگى ميوه ها مى شود در ميزان خسارت وارده تأثير كلى دارد.

ج - مبارزه تلفيقى

نظر به اينكه مبارزه مكانيكى، زراعى و يا بيولوژيكى به تنهايى مؤثر واقع نشده اند و مبارزه شيميايى يعنى استفاده از سموم حشره كش به دليل موقعيت ويژه تخمگذارى شب پره ماده موفقيت آميز نيست بلكه سبب بر هم زدن تعادل طبيعى و از بين رفتن حشرات مفيدى كه خود مى توانند كرم گلوگاه را پارازينه كنند خواهد شد. از اين رو در مبارزه تلفيقى با آفت كرم گلوگاه انار مجموعه عوامل كنترل به شرح زير توصيه مى شود:

۱- جمع آورى به موقع انارهاى باقيمانده از سال قبل و يا انارهاى موجود در زير درخت و سوزانيدن آنها.

۲- انتخاب فاصله مناسب درختان انار در باغ.

۳- انجام شخم پاييزه، كرت بندى، كوددهى و هرس باغ.

۴- تنظيم و رعايت دور آبيارى مناسب به منظور جلوگيرى از تركيدگى انار، ميزان رطوبت كافى در زمان رهاسازى زنبورهاى تريكو گراما (زنبور پارازيت).

۵- كشت گياهان يونجه و شبدر در بين درختان انار به منظور افزايش ازت زمين و تغذيه حشرات مفيد.

 

کنترل کرم گلوگاه انار با پرتوهای گاما توسط محققان هسته ای کشور

حمیدرضا ذوالفقاریه مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر انار را یک محصول استراتژیک در کشور خواند و گفت: این محصول آفتی به نام کرم گلوگاه دارد که در قسمت پرزدار میوه اقدام به تخم ریزی می کند. وی با تاکید بر اینکه انار تنها محصولی است که از انتها به شاخه متصل است، افزود: تاکنون برای از بین بردن کرم گلوگاه از روشهای شیمیایی استفاده می شد و از آنجایی که سموم شیمیایی در گلوگاه انار به دلیل ساختار آن نفوذ نمی کند، این آفت کنترل نشده است و سالیانه حدود 30 درصد باغهای انار دستخوش این آفت می شوند و باغداران برای جلوگیری از سرایت این آفت محصولات خود را می سوزانند. ذوالفقاریه ادامه داد: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از روشهای بیولوژیکی اقدام به مبارزه با این آفت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این پژوهشگاه در راستای اهدافی که دارد در این زمینه مطالعاتی انجام داده است که طی آن با اعمال روش تلفیقی و مدیریت خاص موفق شدیم با پرتو اشعه گاما و عقیم سازی کرم گلوگاه این آفت را کنترل کنیم. مجری طرح با تاکید بر اینکه این تحقیق در فاز آزمایشگاهی با موفقیت انجام شد به مهر گفت: برای کاربردی کردن نتایج این تحقیق پروژه مشترکی با وزارت جهاد کشاورزی تعریف و در دو شهر ساوه و یزد اجرایی شد. وی با تاکید بر اینکه این پرتو هیچ عوارض جانبی برای باغداران و مصرف کنندگان ایجاد نمی کند، ادامه داد: با اجرایی شدن این پروژه در این دو شهر در تلاش هستیم که به جای اشعه گاما از پرتوهای الکترون نیز استفاده و میزان تاثیر آن را در کنترل آفت انار بررسی کنیم.

ذوالفقاریه قدرت نفوذ بالا را از مزیتهای پرتوهای گاما ذکر و خاطر نشان کرد: از آنجایی که الکترون برای استریل مواد غذایی، کنترل جمعیت حشرات و عوامل آلوده کننده استفاده می شود این پرتوها نیز برای کنترل کرم گلوگاه انار استفاده خواهد شد.

ساخت دستگاه پرچم زدای انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار

 

دستگاه دستی پرچم زدای انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار توسط محققان موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور طراحی و ساخته شد.

    دکتر حسن عسکری، رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با اعلام این مطلب گفت: دستگاه پرچم زدای انار که توسط پژوهشگران موسسه با همکاری معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی ساخته شده، گامی مهم در راستای تولید محصول سالم انار در کشور است. دکتر حسین فرازمند، طراح و مجری پروژه نیز تصریح کرد: حذف پرچم جهت جلوگیری از تخم ریزی آفت در داخل تاج میوه از موثرترین روش های کاهش خسارت کرم گلوگاه انار است. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با اشاره به این که از چندین سال قبل کشاورزان به طریق سنتی اقدام به حذف پرچم با کمک یک تکه چوب می کردند که این روش علاوه بر آسیب رساندن به تاج میوه موجب افزایش ریزش گل و میوه و نهایتاً کاهش باروری محصول و افزایش هزینه های تولید می شد، افزود: این دستگاه ضمن رفع اشکالات روش سنتی، به دلیل وزن کم، عدم نیاز به نیروی برق و باتری و کاهش هزینه و زمان اجرا از کارایی بسیار بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به عاری از سم بودن محصول انار در ایران، توجه به روش های مبارزه غیر شیمیایی در مبارزه با این آفات از اهمیت بالایی برخوردار است. فرازمند با تاکید بر این که کارایی دستگاه و روش صحیح اجرای روش حذف پرچم در قالب پروژه تحقیقات در باغات کشور مطالعه و اثبات شده است، گفت: دستگاه پرچم زدایی انار با همکاری مرحوم کیومرث توفا طراحی و ساخته شد و در اول مهرماه امسال در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است

 

 مبارزه بيولوژيكي با كرم گلوگاه انار  در شهرستان جلفا

مبارزه بيولوژيكي با كرم گلوگاه انار در قالب طرح بسيج سازندگي در شهرستان جلفا

مبارزه فيزيكي با كرم گلوگاه انار ، با همكاري اداره ترويج و حفظ نباتات ، در قالب طرح بسيج سازندگي در شهرستان جلفا انجام گرديد.

به گزارش مركز اطلاع رساني بسيج سازندگي ، مهندس رضا مظلومي ، مديرجهادكشاورزي شهرستان جلفا با اعلام اين مطلب اضافه كرد : دراين طرح 20 نفرازجوانان بسيج سازندگي ، به مدت يك ماه باجمع آوري وانهدام ميوه هاي آلوده باقي مانده برروي درختان وسطح باغات ، مبارزه با اين آفت را درسطح 120 هكتار انجام دادند. بنابراين گزارش مظلومي كرم گلوگاه انار يا كرم دانه خوار را يكي ازآفات كليدي اناربرشمردو گفت : لارواين آفت ازدانه ها و قسمت گوشتي ميوه تغذيه نموده و موجب لهيدگي وترشيدگي وسياه شدن رنگ ميوه مي گردد و عدم مبارزه به موقع با آن مي تواند تا 45 درصد از ميزان توليد را كاهش دهد . شهرستان جلفا داراي بيش از 120 هكتار باغات انار بوده و از سال 1387، مبارزه بيولوژيك توسط زنبورهاي تريكو گراما ، جهت تداوم اين مبارزه ، در اين شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شده است . مظلومي اظهار اميدواري كرد ، در آينده نزديك ، باتداوم اين مبارزه ، در اين شهرستان به مرحله اجرا توسعه انار ستانهاي اين شهرستان در كنار اجراي دقيق طرحهاي بيولوژيك مبارزه با آفات اين محصول ، جلفا به يكي از قطب هاي مهم توليد انار در شمال غرب كشور تبديل شود .

ره یابی کرم گلوگاه انار در ارسنجان

گروه شهرستانها: فرمون جنسی سانتاموس ساخت کشور کانادا جهت رد یابی پروانه کرم گلوگاه انار در شهرستان ارسنجان بصورت آزمایشی نصب شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فارس نما، روز گذشته موسوی کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان ارسنجان گفت: با هماهنگی مدیریت حفظ نباتات استان فارس فرمون جنسی سانتاموس ساخت کشور کانادا جهت رد یابی پروانه کرم گلوگاه انار در شهرستان ارسنجان نصب شد و در صورتی که دوام و ماندگاری این فرمون خوب باشد می توان از آن جهت جلب حشرات نر گرم گلوگاه انار استفاده کرد.

 

کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان ارسنجان افزود: به این صورت که این فرمون باعث جلب حشره نر پروانه کرم گلوگاه انار می شود که خود باعث کاهش جفت گیری و تخم ریزی شب پره انار و نهایتا کاهش خسارت و آلودگی انار می شود.

 

تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار

 

کرم گلوگاه انار مهمترین آفت باغهای انار در ایران است که ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه میشود. روشهایمختلفی از قبیل جمعآوری میوههای آلوده و مبارزه بیولوژیکی با استفاده از زنبور تریکوگراما مورد آزمایش قرار گرفته،ولی هیچکدام از این روشها کارایی لازم را نداشتهاند. یکی از روشهایی که میتواند ضمن حفظ ظاهر میوهها، از آلودگیآنها جلوگیری نماید، ممانعت از تخمگذاری شبپره و در نتیجه جلوگیری از ورود لاروهای آفت بهداخل میوه است. طیسال 1387 ، تاثیر دو نوع روش حذف پرچم (روش سنتی و روش حذف با دستگاه پرچم پاککن) در زمانهای مختلف،در باغ اناری واقع در منطقه ساوه مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان فصل هنگام برداشت محصول، میزان آلودگی میوههادر تیمارها تعیین، و تجزیه و تحلیل دادهها اختلاف معنیداری را بین تیمارها نشان داد. در مقایسه میانگین تیمارها، متوسطآلودگی میوهها در تیمار شاهد 22 درصد بود، در حالی که کمترین میزان آلودگی در تیمار حذف پرچم در سه نوبتمتوالی به میزان 6 درصد مشاهده گردید که بیانگر کاهش 16 درصدی خسارت این آفت میباشد. با مقایسه میزان ریزشگل، میزان ترکیدگی میوه و مقدار آلودگی به آفت در تیمارهای مختلف، کاربرد روش حذف پرچم با دستگاه دستی درخردادماه بهترین کارایی را در کاهش خسارت آفت کرم گلوگاه انار دارد.

 

بررسی آزمایشگاهی تعيين دز مناسب پرتو گاما در عقيم سازی کرم

Ectomyelois ceratoniae Zell. ، گلوگاه

 

کرم گلوگاه انار به عنوان مهم ترین آفت انار در کشورمان، هر ساله خسارت زیادی (حدود ۴٠ درصد) بهباغات انار وارد می کند. با توجه به محل تخم ریزی شب پره ماده و رفتار تغذیه ای لارو، مبارزه شيميایی بااین آفت انجام نمی گيرد و روش های کنترل غير شيميایی موردمطالعه می باشند. در مبارزه ژنتيکی بااین آفت، اثر پرتوهای گاما روی فيزیولوژی و رفتار حشره مورد بررسی قرار می گيرد. در این تحقيق اثردزهای مختلف پرتو گاما روی شفيره های کرم گلوگاه انار مطالعه شد. لاروهای کرم گلوگاه انار از باغات انار۶۵ درصد ± ٢٩ درجه سانتيگراد، رطوبت نسبی ١٠ ± ساوه جمع آوری و در آزمایشگاه با شرایط ثابت حرارت ٢و روشنایی ١۶ ساعت روی غذای مصنوعی پرورش داده شدند. هشت جيره غذایی برای پرورش مورد٢٠٠ و ٣٠٠ ،١٠٠ ،٩٠ ،٨٠ ،٧٠ ، ۴ روزه نر و ماده تحت دزهای ٠ - ارزیابی قرار گرفت. سپس شفيره های ٣نر پرتو دیده، نر پرتو × گری قرار داده شدند، حشرات کامل خارج شده از شفيره در سه حالت، ماده پرتو دیدهماده پرتو دیده مورد بررسی قرار گرفتند و درصد تفریخ تخمهای گذاشته × ماده طبيعی و نر طبيعی × دیدهشده ارزیابی شد که نتایج زیر حاصل گردید.٨٠ و ٩٠ گری ماده ها تخم ریزی کردند و پس از تفریخ، مشاهده شد که بين این چهار دز ،٧٠ ، در دزهای ٠٢٠٠ و ٣٠٠ گری ماده ها تخم ریزی کردند ، از نظر درصد تفریخ تخم، اختلاف معنی دار بود. در دزهای ١٠٠ و ٩٠ گری ،٧٠ ،۶٠ ،۵٠ ، ٢ روزه نر و ماده نيز تحت دزهای ٠ - ولی تخم ها تفریخ نشدند. شفيره های ١۶٠ و ٧٠ گری ماده ها تخم ریزی کرده و تخمها ،۵٠ ، قرار گرفتند و همانند قبل بررسی شدند. در دزهای ٠فریخ شدند. در دزهای ٨٠ و ٩٠ گری ماده ها تخم ریزی کردند ولی تخم ها تفریخ نشدند. به این ترتيب با۴- ٢ روزه کرم گلوگاه انار نسبت به شفيره های ٣ - توجه به بررسيهای انجام شده پرتوتابی شفيره های ١ ٢ روزه با دز ٨٠ - روزه مقرون به صرفه تر بود و بهترین نتيجه زمانی بدست آمد که شفيره های نر و ماده ١٩٠ گری مورد پرتوتابی قرار گرفتند.

 

طراحی دستگاهی برای مبارزه با آفت کرم گلوگاه انار          

پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور موفق به طراحی و ساخت دستگاه پرچم زدای انار شدند که برای مبارزه با کرم گلوگاه انار به کار می رود.

پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور موفق به طراحی و ساخت دستگاه پرچم زدای انار شدند که برای مبارزه با کرم گلوگاه انار به کار می رود.

دکتر حسین فرازمند مجری پروژه با بیان اینکه با همکاری معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی موفق به طراحی و ساخت دستگاه پرچم زدای انار شدیم، افزود: از موثرترین روشهای کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، روش حذف پرچم برای جلوگیری از تخم ریزی آفت در داخل تاج میوه است.

وی با اشاره به اینکه از چندین سال قبل کشاورزان به طریق سنتی اقدام به حذف پرچم با کمک یک تکه چوب می کردند، ادامه داد: این روش علاوه بر آسیب به تاج میوه موجب افزایش ریزش گل و میوه و نهایتا کاهش باروری محصول و افزایش هزینه های تولید می شد که با طراحی این دستگاه ضمن رفع اشکالات روش سنتی، اقدام به رفع این آفات در مزارع می شود.

فرازمند، وزن کم، عدم نیاز به نیروی برق و باتری و کاهش هزینه و زمان اجرا را از مزایای این دستگاه نام برد و خاطرنشان کرد: با توجه به عاری از سم بودن محصول انار در ایران از این رو استفاده از این دستگاه به عنوان روشی غیر شیمیایی در مبارزه با این آفات از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور افزود: دستگاه پرچم زدای انار با همکاری مرحوم کیومرث توفا طراحی و ساخته شده و در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و به جهت احترام و یادبود خاطره مرحوم توفا این دستگاه با نام تجاری "توفا" عرضه خواهد شد

کنه قرمز پا کوتاه انار
Tenuipalpus Punicae P.&.B

( Acari : Tenuipalpidae )

در بین کنه های انار ، کنه قرمز پا کوتاه انار ، دارای اهمیت اقتصادی است که در اثر تغذیه از برگهای درخت انار باعث زرد شدن و خشک شدن برگها و در نهایت ضعف درخت و خشکیدگی سرشاخه های انار می گردد و در صورت تغذیه از میوه باعث کوچک ماندن میوه ، بد شکل شدن و در نهایت ترکیدگی انار می گردد . کنه قرمز پا کوتاه انار یکی از آفتات مهم انار ، انجیر و پسته بوده و در تمام کشور انتشار دارد .

گیاهان میزبان

کنه قرمز پا کوتاه انار را منوفاژ معرفی شده و غیر از انار میزبان دیگری برای آن ذکر نشده است . T.punicae فقط روی انار و T.granati فقط روی مو فعالیت دارد . ولی در خوزستان این کنه بر روی انجیر نیز مشاهده شده است . و این احتمال وجود دارد که بالا رفتن تراکم جمعیت آن در فصول گرم سال ، این کنه توسط باد بر روی درختان انجیر منتقل گردیده و روی برگهای این درخت مشاهده شده است . لذا وجود آن روی درختان انجیر و سایر درختان تصادفی بوده و تغذیه ای روی آنها ندارد .

شکل شناسی

رنگ کنه بالغ زنده نارنجی روشن تا قرمز و پس از بلوغ و تغذیه ، لکه های سیاه رنگ در طرفین جانبی بدن آن ظاهر می شود .

تخم

 

تخمها به رنگ قرمز خونی، بیضوی کشیده ، تقریباً به طول 125وعرض54 میکرون اند.

لارو

 

لارو دارای 3 جفت پا به رنگ قرمز روشن و به شکل بیضوی است. اپیستوزوما باریکتر از پودوزوما و به طول حدود 142 و عرض 108 میکرون می باشد . اولین و دومین جفت موهای پودوزومایی نخی شکل و سومین جفت بسیار بلند و کشیده و کنگره دار می باشد . موهای پشتی – مرکزی و اولین جفت موهای پشتی کناری ریز و یک دست می باشد . موی شانه ای و موهای پشتی – کناری ( 2 ، 3 ، 4 ،6 ) دندانه دار و تقریباً به یک اندازه و پنجمین موی پشتی – کناری تاژک مانند می باشد.

پوره سن 1

پوره سن یک دارای 4 جفت پا ، نسبتاً بزرگتر از لارو ، به طول 187 و عرض 140 میکرون می باشد . دارای نقوشی عرضی و موازی روی قسمت پوئوزوما بوده و از نظر رنگ تیره تر از لارو می باشد . شکل بدن بیضی پهن ، اپیستوزوما باریکتر از پودوزوما ، اولین و دومین موی پودوزومایی کوچک و ریز و سومین مو بسیار کشیده و کنگره دار می باشد . موهای پشتی – میانی و اولین موی پشتی – کناری ریز و سوزنی شکل و موهای شانه ای و دومین و ششمین موی کناری - پشتی تقریباً به یک اندازه ولی کوتاهتر از موهای 3 و 4     می باشد . موی 5 تاژک مانند و شلاقی شکل می باشد .

پوره سن 2

پوره سن دو بیضوی و پهن ، قسمت اپیستوزوما باریکتر از پودوزوما ، به طول 253 و عرض 173 میکرون می باشد . قسمت پشتی دارای نقوش عرضی و قسمت میانی دارای نقوش طولی در قسمت انتها می باشد .

ماده بالغ

 

پالپ ها سه یندی ، دومین بند با یک موی پشتی دندانه دار ، سومین بند با یک موی حسی انتهایی بلند و یک موی انتهایی کوتاه ، ران با موی داخلی نیزه ای ، زانو با دو موی نیزه ای و ساق پا با سه موی باریک است . پنجه با دو موی پشتی – انتهایی سوزنی شکل و همچنین دارای یک میله حسی ، ران با موهای خارجی نیزه ای ، زانوی III بدون مو ، صفحه روسترال در قسمت میانی و در حاشیه مضرس می باشد . پرپودوزوما کوچک ، سومین مو کوچک نیزه ای و کمی دندانه دار است . ناحیه پشتی هیستروزوما در طرفین ناحیه نیمه جانبی Sublateral دارای شیار نیمه جانبی است که در داخل آنها پوست به مقدار زیادی شبکه نامنظم دارد . ناحیه جلو پیش ران III با پروپودوزوما مجاور است . سه جفت از موهای پشتی – مرکزی هیستروزوما شانه ای و اولین جفت موهای پشتی هیستروزوما خیلی کوچک و مویی شکل و دندانه دار هستند .

نر بالغ

شبیه ماده است با این تفاوت که در قسمت پشتی جلوی بدن ، خطوط چین و چروک دار بیشتر در قسمت میانی – جانبی است ، سومین موی پشتی پروپودوزوما بلندتر ، طول بدن 219 میکرون و در پهن ترین قسمت 144 میکرون است .

 

خسارت

شدت خسارت این کنه بستگی به درجه حرارت و ارتفاع منطقه داشته و هرچه ارتفاع کمتر باشد مقدار جمعیت و میزان خسارت افزایش پیدا می کند . در باغاتی که در ارتفاع 1000 متری از سطح دریا قرار دارند ، میزان خسارت به ماتب شدیدتر از باغات کوهپایه و ارتفاعات می باشد .

علائم خسارت این کنه در اوایل فصل چندان محسوس نیست ، زمانی که هوا رو به گرمی می گذارد ، علائم ابتدایی به صورت نقاط رنگ پریده در روی برگ درختان انار ظاهر می گردند و به تدریج با افزایش تراکم جمعیت کنه ها ، حالت خشکیدگی بروز نموده و به تدریج برگها شروع به ریزش می نمایند . در بعضی از مواقع شدت خسارت آنقدر زیاد می باشد که برگها حتی قبل از شهریور ماه ریزش نموده و درختان بدون برگ می شوند و میوه ها به صورت خشکیده و نارس در روی سرشاخه های بدون برگ مشاهده می شود . در اواسط تابستان که جمعیت کنه در سرشاخه های درخت و روی برگها زیاد می گردد ، از فاصله قرمز رنگی در محل تجمع کنه ها دیده می شود .

پوست میوه ها در اثر تغذیه ، در ابتدا حالت پریدگی پیدا می کند و در نهایت به رنگ قهوه ای و خشکیده در می آید و پس از مدتی بطور کلی آب میوه خشک شده و
میوه ها کاملاً هسته ای و غیرقابل استفاده می شوند . خسارت این کنه گاهی مواقع نیز باعث ترک خوردگی میوه می گردد . از نظر حساسیت ارقام نیز هرچه رقم دارای پوست نازکتری باشد ، بیشتر مورد حمله این آفت قرار می گیرد . این کنه روی سطح زیرین برگهای گیاهان میزبان فعالیت داشته و آنها را به رنگ نقره ای و سپس
زنگ زده در می آورد .

زیست شناسی

 

زندگی این کنه در شرایط آزمایشگاهی در سه دمای ثابت 1 + 25 ، 1 + 30 و 1 + 35 درجه سانتیگراد ، 12 ساعت روشنایی و 5 + 60 درصد رطوبت نسبی با استفاده از روش تک برگی روی شاخه های کوچک انار به طول تقریبی 15 سانتیمتر مطالعه شده است . کنه های ماده در آزمایشگاه نیز مانند طبیعت تخمهای خود را به صورت انفرادی در امتداد رگبرگها و روی شاخه ها در محل اتصال دمبرگ به شاخه قرار می دهند . تعداد تخم های گذاشته شده در دماهای مختلف بین 6 تا 26 عدد دیده شده است .

 

پراکنش کنه قرمز پا کوتاه  انار از طریق درخت صورت می گیرد که به علت کاشتن درختان انار در فواصل نزدیک به یکدیگر و تماس شاخ و برگهای آنها با یکدیگر این امر به سهولت لنجام می گیرد . البته انتشار آن توسط باد هم امکان پذیر است .

 

مرحله لاروی

پس از تکمیل رشد جنین و قبل از خروج لارو ، تخمها ظاهری شفاف و برق پیدا می کنند . لارو به وسیله پاهای خود سوراخ هایی در اطراف تخم ایجاد می کند و با فشار وراده توسط پاهای جلویی و ناحیه گناتوزوما به پوسته تخم ، از طریق ایجاد شکاف عرضی از قسمت بالایی تخم خارج می شود ، زمان خروج لارو از تخم ، بسته به دما متغیر بوده و به طور متوسط حدود 35 دقیقه طول می کشد . لاروها بلافاصله بعد از خروج از تخم ، شروع به تغذیه از برگهای جوان و نازک انار می کنند . مدت تغذیه لاروها بین 1 تا 9 روز در درجه حرارت های مختلف متغیر است ، لاروها پس از تغذیه و تکمیل رشد مرحله ی استراحت لاروی ( استراحت اول ) می شوند . در این مدت کنه بی تحرک بوده و هیچگونه تغذیه ای ندارد . این مدت بین 5/1 تا 5/2 روز به طول می انجامد .

پوره سن یک

 

طول مدت فعالیت کنه در این مرحله در دمای 25 درجه سانتیگراد بین 2 تا 6 روز است که سپس وارد مرحله استراحت دوم می شود که در دمای 25 درجه سانتیگراد بین 1 تا 5/2 روز متغیر است . در این مرحله نیز تغذیه و تحرک متوقف گردیده و پاهای جلویی و پدی پالپ به طرف جلو و 2 جفت پاهای عقبی به طرف عقب کشیده     می شود . در این حالت کنه به سطح میزبان می چسبد . این حالت معمولاً در مکانهای امن مانند فرورفتگی های برگ و بیشتر کنار رگبرگ وسطی اتفاق می افتد . بعد از مدتی پوست کنه به رنگ بنفش متمایل به قرمز براق درآمده و حالت شیشه ای به خود می گیرد .

 سپس پوست اندازی آغاز می شود که در این مرحله پوست قدیمی از پهلو در طول بدنه کنه و معمولاً از سمت راست شکاف برداشته و کنه خود را به پهلو و عقب کشیده و از پوست قدیمی خود، جدا می شود .

 

پوره سن دو

ناحیه پشتی دارای نقوش عرضی در قسمت میانی و نقوش طولی در قسمت تحتانی می باشد . حالت نقوش به همان ترتیب موجود در پروتونمف می باشد . در این حالت کنه پس از تغذیه به مدت 4 تا 8 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد وارد مرحله استراحت سوم می گردد و مدت استراحت در این دما 1 تا 5/2 روز طول می کشد .

مرحله بلوغ

بعد از سپری شدن در مرحله استراحت سوم ، کنه ای که از داخل پوسته خود خارج می شود فرد بالغ می شود . رنگ افراد ماده و نر ، قرمز خونی و از پوره ها کمی کمرنگ تر به نظر می رسند . کنه های بالغ عمدتاً ماده بوده و نسبت کنه های نر به ماده 1 به 20 است . کنه های ماده در غیاب کنه های نر به صورت بکرزایی
تولید مثل می کنند .

زمان مورد نیاز برای تکمیل سیکل زندگی شامل دوره جنینی ، دوره لاروی ، طول دوره پورگی سن یک و سن دو در دماهای        1 + 25 ، 1 + 30 ، 1 + 35 به ترتیب 5/28 ، 20 و 5/16 روز به طول می انجامد که در این زمان برای طی دوره تکاملی یک نسل که شامل سیکل زندگی به اضافه دوره قبل از تخم گذاری در کنه ماده بالغ می باشد ، در حرارتهای مختلف فوق الذکر به ترتیب عبارت از 32 ، 22 و 18 روز بود .  زمستان گذرانی این کنه ، به صورت ماده بالغ در زیر شکافها و زیر پوست درختان انار ، سرشاخه ها و محل اتصال شاخه ها به تنه درخت ، همچنین روی علف های هرز پای درختان و باقیمانده پاجوشهای سال قبل و نیز در روی قسمت طوقه درخت نزدیک سطح خاک به حالت بدون حرکت و مجتمع انجام می گیرد . این کنه دارای 7 تا 9 نسل در سال است .

روشهای کنترل

الف ) دشمنان طبیعی

یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش جمعیت این کنه ، وجود شکارگرهای فراوان از حشرات و کنه ها در فون باغات انار است . باغات انار تقریباً یک میکروکلیمای دست نخورده می باشند و به علت اینکه کمتر عملیات مبارزه شیمیایی در آنها صورت می گیرد ، فون بسیار قوی از انواع بند پایان مفید را دارا می باشد که مهمترین آنها کنه های زیر هستند :

1-                 Amblydromella Kettanehi ( Dosse )

2-                 Paraseiulus Talbii  ( Athias – Henriot )

3-                 Anystis Baccarum

4-                 Allothrombium Shirazicum Zhang

5-                 Leptus Dubius ( Paoli )

6-                 Proctolaelaps Iongipils ( Chant )

7-                 Asca Sp

 

و طی بررسی های انجام شده مشخص شده است که به موازات افزایش تراکم جمعیت کنه قرمز پا کوتاه جمعیت این شکارگرها هم افزایش یافته و مانع افزایش جمعیت آفت می شوند .

ب ) شیمیایی

در صورت طغیان استفاده از کنه کش کلتان به میزان دو در هزار و نئورون به نسبت 5/1 در هزار توصیه می شود .

کنه انار و مو

Tenuipalpus Granati Sayed

( Acari : Tenuipalpidae )

 

مهمترین خصوصیت این گونه داشتن دو جفت موی خلفی در ناحیه شکمی پودوزما و یک جفت موی قدامی در همان ناحیه و فقط یک جفت موی میانی پشتی می باشد . به جز موی سوم پروپودوزما که بلند و نیزه مانند است بقیه موهای پشتی کوچک و مویی شکل    می باشند .

گیاهان میزبان

اینگونه انتشار جهانی دارد . تا کنون از مصر و جمهوری های شوروی سابق گزارش شده است . این کنه از روی درختان مو از خوزستان ، درختان پسته از رفسنجان و درختان آفریقای جنوبی جمع آوری شده است .

شکل شناسی

 

طول بدن ( بدون احتساب گناتوزوما ) 227 و عرض آن 136 میکرون است .

 پدیپالپ ها چهار بندی ، سومین بند دارای یک موی بلند مژکدار ، بند انتهایی با یک موی میله ای شکل مودار . صفحه روسترال دارای شکاف عمیق و لبه بلند ، چشمها به تعداد دو جفت ، طرفین جانبی پروپودوزوما دارای نقوش مخطط ، موهای پروپودوزومایی 3 جفت ، مژکدار و به ترتیب به طول 8 ، 13 و 36 میکرون ؛ موی شانه ای یک جفت و به طول 13 میکرون ، موهای جانبی 6 جفت ، طول موهای
 VI-I و
Vi  به ترتیب 10 ، 13 ، 26 ، 21 و 16 ؛ طول موی II کوتاهتر از فاصله III-II ؛ برعکس موی III بلندتر از فاصله IV-II  ؛ هیسترزوما دارای یک جفت سوراخ است .

سطح شکمی پروپودوزوما دارای نقوش خطی ، ناحیه میانی شکمی دارای جفت و به طول 8 ، موی عقبی ناحیه پروپودوزوما 2 جفت ، داخلی 29 و بیرونی 26 میکرون ، صفحه شکمی دارای نقش خطی می باشد . صفحه جنسی و مخرج هر یک دارای دو جفت مو است که شکل تمام این موها ساده است .

پاها : چهار جفت با بندهای چین دار ؛ فرمول مویی بندهای پیش ران تا زانوی پاهای IV-I به قرار زیر است :

پیش ران 2 – 2- 1 – 1 ؛ پی ران 1 – 1- 1- 1  ؛ ران4- 4- 2- 1 ؛ زانو 2-2-0-0 اینگونه به T.Citrus Chaudhri خیلی شباهت دارد . اینگونه را می توان به وسیله صفات زیر از گوته های خیلی نزدیک و مشابه مشخص نمود :

1-  نداشتن مو روی زانوی III و IV .

2-  وجود نقوش خطی در سطح شکمی پروپودوزوما .

3- بلند بودن موهای عقبی ناحیه میانی شکل متاپودوزوما که از صفحه شکمی هم تجاوز می کند .

زیست شناسی

اینگونه در روی چین و چروک پوست انگور به سر می برد . در اواخر بهار کنه های زمستان گذران فعال شده و سپس تغذیه و تخم گذاری خود را آغاز می کنند . حداکثر جمعیت آفت در اواخر شهریور اتفاق می افتد . در رابطه به بیولوژی این کنه اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد .

روشهای کنترل

در حال حاضر جمعیت این کنه در باغات انگور اقتصادی نمی باشد . آلودگی بیشتر در روی ارقام فخری و عسگری دیده می شود . به نظر می رسد رقم شاهانی به این آفت مقاوم باشد .

 تاريخ : چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ | 18:1 | نویسنده : محسن دان اصفهانی |

آفات افرا

درخت افرا

 

 

 

مقدمه

درخت افرا در نواحی جنگلی و در خاکهای گچی می‌روید و به خصوص در چنگلهای شمال ایران فراوان و گونه‌هایی از آنها در باغها و پارکها برای زینت کاشته می‌شوند. در بعضی از گونه‌ها مواد قندی بسیاری وجود دارد از درختان پهن برگ با چوب صنعتی و بعضی زینتی هستند و در زمستان خزان می‌کنند.برگها اکثراً پنجه‌ای متقابل شانه‌ای شامل 5-3 برگچه نوکدار با دانه‌های نامنظم است. میوه‌ها فندقی دارای دو بال به شکل8 با زاویه بین دو بال که از 45درجه تا 180درجه متغیر می‌باشد و در تابستان می‌رسند افراها به بیشتر خاکها و شرایط مقاوم هستند.

 

مکان کاشت افرا

درخت افرا در هر نوع خاکی به عمل می‌آید ولی گونه‌های مختلف آن در خاکهای آهکی سازگارتر هستند و به آفتاب کامل نیاز دارند.

 

در مورد درخت افرا هرس لازم نیست فقط کافی است در بهار شاخه‌های خشک و بیمار حذف شوند.

 

روشهای تکثیر افرا

بذرکاری

بذر اکثر افراها در پائیز می‌رسند قبل از کاشت اگر بذر به مدت یک هفته در آب غوطه ور باشد و هر روز آب آن عوض شود در جوانه زنی مؤثر خواهد بود بطور کلی بذر افراها را نباید گذاشت که خشک شوند و موقع کاشت در عمق یک سانتیمتری با پوشش نازک از ماسه و در محلی سایه‌دار کاشته می‌شود.

 

قلمه

قلمه علفی افراها که در خارج از فصل خود تهیه می‌شوند در تحت شرایط گلخانه‌ای و با استفاده از ایجاد زخم و پودر دو درصد اسید ایندول بوتریک (IBA) و 5 در صد بنومیل ریشه‌دار می‌شوند. قلمه نیمه خشبی افرای سیاه در تحت شرایط گلخانه و زخم زنی و پودر تالک به میزان 8000ppm ریشه‌دار می‌شود. قلمه افرای چینی هم در باز و هم در شرایط گلخانه می‌تواند ریشه‌دار شود به شرطی که مدتی را در زیر ماسه(حداقل یک ماه) مانده باشد و سپس اقدام به کشت شود.

 

پیوندزنی

اگر پیوند در فضای باز و در خزانه روی نهالهای بذری زده شود، با موفقیت از پیوند T (تی) یا شکمی از نیمه تابستان تا آخر آن استفاده کرد و در بهار سال بعد به محض رویش پیوندک نهال را از بالای آن سربرداری نمود. در صورتی که امکانات گلخانه ای در دسترس باشد گیاهان پایه بذری یکساله در خزانه که در پائیز سال اول به داخل گلدانهای کوچک منتقل شده‌اند و در طی سال دوم در درون گلدان بوده‌اند، در آخر زمستان (اواخر بهمن یا اوایل اسفند) برای آماده شدن پیوند زنی به گلخانه آورده می‌شوند به محض اینکه ریشه‌ها علامت رشد را نشان دادند پایه برای پیوند زدن آماده است. برای این منظور قبلاً پیوندک را به صورت شاخه در طول فصل رویشی جمع آوری و در یخچال نگهداری می‌نمایند.

 

انواع درخت افرا

افرای سیاه (افرای سه برگی)

این درخت به ارتفاع 10 تا20متر بوده و یک درخت سریع الرشد و مردم پسند است. برگهایش شانه‌ای، گلهایش کوچک و به شکل خوشه‌هایی از شاخه‌ها آویخته می‌گردد. رویشگاه اصلی آن آمریکای شمالی است. شاخه‌ها باریک بوده و در مقابل بادهای شدید مقاومت چندانی ندارد. گلهای نر و ماده روی پایه‌های جداگانه قرار دارند و تنها پایه‌های نر جنبه تزئینی دارند گونه دیگر افرای سیاه به شکل پایه ماده دیده می‌شود که برگهای آن حالت ابلق دارند. کلهایش چندان جلب توجه نمی‌کند ولی میوه‌های بالدار سفید رنگ آن بسیار جذاب است.

 

افرای پر چینی یا افرای دشتی

یک درخت مرتعی به ارتفاع 8-6 متر است برگهایش دارای 5 - 3 لوب و پهنای آن بین 10- 5 سانتیمتر بوده که لوب میانی خود به 3 لوب کوچکتر تقسیم می‌گردد. کلها سبز رنگ با گل آذین ایستاده است درختانی کم مقاوم اما غیر تماشایی هستند. این درخت برای خاکهای قلیایی ، گیاهی بسیار ارزشمند به شمار می‌آید ولی می‌تواند با هر نوع خاک دیگر نیز خود را سازش دهد همچنین به نور آفتاب نیز نیازمند است.

 

افرای کوهستانی یا افرای نروژی

این درخت بیشترین جذابیت را در بین انواع افراها دارد. برگها پنجه‌ای بزرگ و چاکدار با تقسیمات دندانه‌دار نوک تیز ولی رنگ آنها سبز مایل به زرد است که در پائیز به زرد تیره تبدیل می‌شود گل آذین آن رو به بالا قرار دارد. برگها دارای 7 - 5 لوب و دمبرکها بلند و حاوی شیرابه سفید رنگی هستند. ساقه نهال جوان کبود رنگ کرکدار و سپس قهوه‌ای مایل به سبز می‌شود.

 

افرای برگ چناری

این نوع افرا به ارتفاع 6متر و دارای برگهایی چنار مانند با لبه‌های کرم رنگ است.

 

افرای سرخ

این نوع افرا دارای برگهای قرمز ارغوانی به ارتفاع حداکثر 5 متر می‌باشد و در شرایط آب و هوایی مرطوب رشد می‌کند. افرای سرخ سایه پسند بوده و در پارکها جهت پر کردن فضای خالی درختان بلند مناسب است.

 

افرای بزرگ صنعتی شبه چناری

این نوع افرا ، افرای زیبایی نیست اما فوق العاده سریع الرشد بوده و به سرعت به ارتفاع حدود 9متر و بیشتر می‌رسد. این درخت مخصوص مناطقی است که نیاز به پر کردن فضاهای خالی با درختان زود رشد است. برگها پنجه‌ای شکل است روی برگ سبز رنگ و پشت آن سفید رنگ است گلها آویخته است.

 

افراهای با پوست ساقه جذاب مانند :

افرای با پوست قهوه‌ای نازک و قابل جدا شدن

افرای با پوست ساقه به شکل پوست مار

افرای با پوست خاکستری مایل به زرد

ارتباط با سایر علوم

تاکسونومی: گیاه افرا بر حسب خویشاوندی با سایر گیاهان رده بندی می‌شود و جایگاه این گیاه از نظر رده بندی در سطح گونه مشخص می‌شود.

 

مورفولوژی: تنوع ریختی گیاه افرا مطالعه می‌شود به عبارتی تنوع ریختی گیاه افرا باعث می‌شود تا بدانیم که با شرایط متفاوت در زیستگاههای مختلف سازگاری این گیاه چگونه صورت می‌گیرد.

آناتومی: ساختمان داخلی گیاه افرا را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

مورفوژنز: از ابتدای تشکیل تخم گیاه افرا تا بوجود آمدن شکل گیاه افرا با این علوم مطالعه می‌شود.

فیزیولوژی: نحوه کار و فعالیت گیاه افرا از سطح اندامکهای درون سلول تا بافتها ، اندامها و خود گیاه مطالعه می‌شود.

سیتولوژی: به مطالعه درباره رشد، تولید مثل و رفتار سلول گیاه افرا می‌پردازد.

اکولوژی: به مطالعه چگونگی سازش گیاه افرا با محیط و ارتباط آنها با یکدیگر می‌پردازد.

ژنتیک: چگونگی انتقال صفات وراثتی و عوامل انتقال دهنده و ساختار شیمیایی این عوامل را در گیاه افرا بررسی می کند

__________________        

Post نقل قول : درخت افرا

افرای قرمز

نام علمی : Acer rubrum

 

خانواده : Aceraceae

 

موطن : شمال شرقی آمریکا

کاربرد: سایبان ، حواشی خیابان ، بر سطوح چمن ، کنار آب و تک درخت ، رنگ آمیزی پاییزی

 

در اوایل بهار گلهای قرمز فراوان به تاج درخت نمایی کاملاً قرمز میدهد .پس از آن برگهای قرمز رنگ شروع به رشد میکنندکه به تدریج سبز درخشان میشوند . دمبرگ و رگبرگها و شاخه های جوان همچنان قرمز رنگ باقی میمانند ودر تابستان میوه های قرمز لابلای برگها رشد میکند . جزو اولین درختانی است که خزان میکند .برگها قبل از ریزش تبدیل به رنگ نارنجی و قرمز میشوند .مناسب ترین مکان رشد آنها در کنار آب است.

ارتفاع : 15 تا 30 متر

قطر تاج پوششی : 12 تا 24 متر

تاج متراکم و بیضی شکل . شاخه ها راست و قامت افراشته .پوست تنه خاکستری تیره و پوسته پوسته .

برگها ساده و متقابل و چند قسمتی . دارای دندانه های نامنظم و درازا و پهنای 5 تا 10 سانتیمتر

گلها قرمز و کوچک و مشخص است که قبل از باز شدن برگها شکوفا میشوند

میوه ها فندقه های بالدار قرمز به شکل V . تدریجاً دانه ها تغییر رنگ داده و در طول زمستان بر درخت باقی میمانند

سیستم ریشه: عمیق تا متوسط

سرعت رشد: سریع

سرما و گرمای مرطوب را تحمل میکند ولی در برابر گرمای خشک حساس است .

خاک لومی و مرطوب و غنی را ترجیح میدهد ولی خاک قلیایی را نیز میپذیرد . در مقابل غرقابی شدن مقاوم است . تابش مستقیم خورشید و شرایط ساحلی را تحمل میکند . از باد شدید باید محافظت شود .

هرس: شاخه های زیذین نهال جوان حذف شود . بهترین زمان هرس زمستان است . در بهار در اثر قطع اندام ، شیره گیاهی فراوانی خارج میشود .

ابیاری: رطوبت زیاد نیاز دارد .

تغذیه: هر دو سال یکبار در فصل پاییز کود دامی داده شود .

آفات و بیماریها: مورد حمله شته قرار میگیرد . برای درمان باید از سموم فسفره استفاده کرد مانند مالاتیون .نوعی بیماری قارچی هم باعث پژمردگی و در نهایت خشکیدگی گیاه میشود که در صورت بروز باید درخت را قطع کرده و سوزانده شود . بستر درخت بیمار را با محلول بوردو ضد عفونی کرد

کنه گالزای افرا

     Aceria Macrorrhyncha Nalepa

     Syn : Eriophyes Macrorrhyncha Nal .

( Acari : Eriophyidae )

این گونه برای اولین بار در ایران گزارش شده است .

خسارت

این گونه به انواع درختان افرا حمله کرده و در روی آنها ایجاد گال می نماید . این گالها به رنگ زرد متمایل به قهوه ای تا ارغوانی بوده و ممکن است صاف و یا کروی باشند اگر چه تعداد گالها زیاد است ولی بد شکلی چندانی در برگ ایجاد نمی شود . این کنه در استانهای غربی کشور انتشار دارد .

 تاريخ : چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ | 17:47 | نویسنده : محسن دان اصفهانی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.